Uvodnik 170

0

Kraj go­di­ne ne­ka­ko stig­ne br­že ne­go što se na­da­mo i što ga oče­ku­je­mo. Sta­ra 2015. go­di­na la­ga­no za­tva­ra vra­ta za sobom, dok nam na glav­nom ula­zu već ku­ca no­va  2016. u ko­joj će­mo po­ku­ša­ti da ura­di­mo sve ono što je osta­lo ne­do­vr­še­no u sta­roj, a za­po­če­će­mo i ne­ke no­ve stva­ri, sa ma­lo vi­še is­ku­stva, mu­dr­o­sti i zna­nja, iz­be­ga­va­ju­ći one po­greš­ne po­te­ze ko­je smo, iz ne­zna­nja ili pre­vi­dom, pra­vi­li u sta­roj go­di­ni.

U ovom, po­sled­njem iz­da­nju ove go­di­ne, „In­ter­net ogle­da­lo“ vam do­no­si ne­ko­li­ko za­i­sta in­te­re­sant­nih pri­lo­ga ko­je sva­ka­ko po­gle­daj­te, ma­kar i na uš­trb to­li­ko oče­ki­va­nog  pra­znič­nog od­mo­ra. Mi smo vam omo­gu­ći­li da, uko­li­ko i ot­pu­tu­ju­te, ča­so­pis mo­že­te da pre­gle­da­te i pro­či­ta­te pu­tem va­šeg pa­met­nog te­le­fo­na ili ta­ble­ta.

Pe­ta po re­du Te­le­Gro­up In­fo­sec  kon­fe­ren­ci­ja u Ba­njoj Lu­ci odr­ža­na je 24. no­vem­bra 2015. Oprav­da­va­ju­ći re­no­me jed­nog od naj­zna­čaj­ni­jih IT Se­cu­rity do­ga­đa­ja u re­gi­o­nu, In­fo­sec je dao pre­gled naj­no­vi­jih tren­do­va u obla­sti IT bez­bed­no­sti, apo­stro­fi­rao ne­ke bu­du­će iza­zo­ve i po­nu­dio sjaj­ne mo­guć­no­stu za zaš­ti­tu kom­pa­nij­skih IT re­sur­sa od na­pa­da u vi­du re­še­nja part­ner­skih kom­pa­ni­ja ko­je slo­ve za li­de­re u obla­sti bez­bed­no­snih teh­no­lo­gi­ja. Ova kon­fe­ren­ci­ja svo­jim kva­li­tet­nim sa­dr­ža­jem sve vi­še pri­vla­či pro­fe­si­o­nal­ce iz pri­vat­nih kom­pa­ni­ja i dr­žav­nih or­ga­ni­za­ci­ja i in­sti­tu­ci­ja. Na­ši no­vi­na­ri su bi­li na li­cu me­sta i sni­mi­li naj­in­te­re­sant­ni­je iz­ja­ve uče­sni­ka kon­fe­ren­ci­je, pa vam pre­po­ru­ču­je­mo da po­gle­da­te iz­veš­taj ko­ji do­no­si­mo u ovom bro­ju.

Fast Cloud je ini­ci­ja­ti­va ko­ja se sa­sto­ji od pri­stu­pač­nih, sa­vre­me­nih teh­no­lo­gi­ja za te­sti­ra­nje apli­ka­ci­ja za ba­ze po­da­ta­ka i/ili Ja­va apli­ka­ci­ja. Po­nu­du či­ne kom­plet­na plat­for­ma za te­sti­ra­nje i raz­voj, kao i je­dan dan Orac­le kon­sal­ting uslu­ge za­sno­va­ne na naj­bo­ljim is­ku­stvi­ma iz prak­se, ko­ja će pomoći ko­ri­sni­ci­ma da kre­i­ra­ju svo­je pr­vo re­še­nje u jav­nom Clo­u­du. O ovoj in­te­re­sant­noj ini­ci­ja­ti­vi raz­go­va­ra­li smo sa di­rek­to­rom Orac­lea u Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri – Klo­dom Ko­la­rom.

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

Share.

Comments are closed.