Broj 159

0

Uvodnik IO 159

Sep­tem­bar­sko iz­da­nje „In­ter­net ogle­da­la” do­no­si tekst pod na­zi­vom “Da li je IT ključ za na­pre­dak Sr­bi­je?” ko­ji je pret­hod­no ob­ja­vljen u na­šem IT Ex­clu­si­ve News ser­vi­su. Osnov­ni raz­log da ovu in­te­re­sant­nu ana­li­zu po­no­vo iz­vu­če­mo na sve­tlost da­na je na­ša že­lja da se i kroz ovaj me­dij skre­ne pa­žnja na ključ­ne pro­ble­me IT in­du­stri­je u Sr­bi­ji. Dru­gi raz­log je to što je ovaj čla­nak imao ube­dlji­vo naj­ve­ću či­ta­nost od ka­ko je kre­nuo Ex­clu­si­ve News ser­vis, što uka­zu­je na či­nje­ni­cu da je, te­mat­ski i suš­tin­ski, do­ta­kao va­žne pro­ble­me ko­ji se ti­ču ka­ko dr­ža­ve ta­ko i sva­kog po­je­din­ca.

Najava: IDC Adriatics EXPO 2014

Vodeći regionalni IT menadžeri potvrdili su svoje učešće na prvoj CIO regionalnoj konferenciji IDC Adriatics EXPO 2014 koju u razdoblju od 10. do 12 septembra ove godine u Opatiji organizuje nezavisna analitička kompanija IDC Adriatics.

Kratak pogled u ICT budućnost

U susret prvoj CIO regionalnoj konferenciji IDC Adriatics EXPO 2014 koja se održava za nekoliko dana u Opatiji, a čiji medijski sponzor je i “Internet ogledalo”, predložili smo kraći intervju rukovodiocima ove nezavisne analitičke kompanije da bismo našim čitaocima, kao uvod u priču koja će uslediti na konferenciji, preneli deo saznanja o IT trendovima i meri u kojoj ih prate kompanije nešeg regiona. Na poziv se ljubazno odazvala Ana Papež, IDCjev regionalni menadžer za Adrijatik regiju.

Donacija Sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije

Sredinom avgusta u prostorijama Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije izvršena je pripopredaja opreme koju je Sektoru donirala izraelska telekomunikaciona kompanija Radwin, a za koju je prevoz, špediciju i obuku obezbedio Telemet, renomirana srpska kompanija koja se bavi projektovanjem, integracijom i održavanjem telekomunikacionih sistema i distribucijom ICT opreme.

Da li je IT ključ za napredak Srbije?

U medijima su poslednjih dana veliki publicitet dobile informacije o gubicima koje Srbija ima zbog odliva kvalifikovanih IT stručnjaka, kao i o rezultatima istraživanja Vojvođanskog IKT klastera po kojima je neto vrednost IT industrije od 2006. do 2011. godine porasla za 100%. Međutim, to su samo neke od činjenica u vezi sa srpskim IT sektorom. Treba baciti još malo svetla na ovu oblast, kako bi naša javnost shvatila pravi potencijal koji ova industrija nosi za korenite promene u našoj privredi i društvu.

Šta sve možeš sa svojim domenom?

Ako ste poslovan čovek, makar u najširem smislu te reči, onda imate neke svoje poslovne ideje, neke aktivnosti i planove. Vi imate nešto sada, ali i još puno toga što tek treba da bude. U 21. veku će sve manje toga moći da se desi bez Interneta. Stoga, dajte pravu šansu svom biznisu i uključite, na pravi način, Internet u njegovu budućnost.

Transformacija postaje strategija

Globalizacija ekonomije i ubrzani razvoj ICT tehnologija podstakli su nastanak globalnih kompanija. U ostvarivanju težnji za širenjem na nova tržišta velike kompanije najčešće pribegavaju akviziciji manjih koje već imaju razvijene operacije na određenom području. Ako usmerimo pažnju na IT podršku u tako naraslim kompanijama nameće se logičan zaključak o neophodnosti konsolidovanja ICT resursa i standardizaciji IT podrške na korporativnom nivou.

Uspeh u vlastitim rukama

Digitalna poslovna nekompetentnost će učiniti da 25 % preduzeća izgube tržišne pozicije, smatra Gartner

Bolje da budete spremni!

Motivaciono predavanje koje je na IBM-ovoj konferenciji Sprint 2014 održao Jack Esselink, evanđelista biznis analitike, zagrejalo je dlanove prisutnih, koji su njegovo uvodno predavanje prihvatili sa nesvakidašnjim odobravanjem. Iako stvari o kojima je govorio nisu bile velika novost (govorim u svoje lično ime), način na koji ih je govornik izneo svakako je bio neobično zanimljiv i prijatan. Jack Esselink nam je pružio priliku da obnovimo neke stvari koje se u moru novih informacija zaborave, a itekako su važne za prihvatanje novih tehnologija i njihovu primenu u poslovanju. Posle svega, nikako nismo želeli da propustimo priliku da ga zamolimo za kraći intervju i da mu postavimo nekoliko dodatnih pitanja o stvarima koje su ključne za razvoj ekonomije svake zemlje.

Stanje endpoint sigurnosti u virtuelnim okruženjima

Nema sumnje da većina organizacija virtualizuje servere, i sve više, desktopove u okviru svojih okruženja. Sa ovom smenom dolazi mnoštvo novih rizika. Mi smo sve bolji u prenošenju mrežnih bezbednosnih platformi u virtuelni format, pre svega firewalla, otkrivanja upada i sistema za prevenciju. Enkripcija za virtuelna i cloud okruženja se takođe polako popravlja. Još jedna oblast koja se izgleda razvija jeste endpoint sigurnost.

image

Check Point – lider Gartnerovog magičnog kvadranta

Check Point Software Technologies, svetski lider u obezbeđivanju Intrneta, objavio je krajem jula da je opet pozicioniran kao Lider u Gartnerovom magičnom kvadrantu 2014 za Unified Threat Management (UTM). Ovo je četvrta uzastopna godina da je Check Point imenovan za Lidera.
Share.

Leave A Reply