Broj 142

0

Uvodnik IO 142

Smanjeni nivo aktivnosti u ICT-ju je tipičan za period januar-februar. Zato očekujemo da “igranka” počne već početkom marta i da se ne zaustavlja do letnjih odmora, pa zatim uz kraću pauzu do kraja godine. Pred nama su brojne konferencije, launchevi i siguran sam zanimljiva dešavanja, od kojih je ICT sajam CeBit u Hanoveru jedan od onih koje očekujemo sa nestrpljenjem zbog najavljenog zvaničnog prestavljanja programa državne podrške IT sektoru u Srbiji na njemu.

Blog off: Kume, izgore ti kesa!

“Vidiš Zorane, ipak smo dočekali da se IT sektor ozbiljno shvati“, nedavno mi zadovoljno reče Nikola Marković, predsednik DIS-a i predsedavajući okruglim stolom u Privrednoj komori Srbije održanom na temu “Pomoć države IT sektoru”. Zaista, dugogodišnji napori ICT poslenika da se na ovaj sektor ozbiljnije obrati pažnja su, do sada, ostajali u zapećku političkih, ekonomskih, sportskih, kulturnih i ostalih opservacija kreatora državnog razvoja. Šta se to promenilo u glavama ovih lidera i kakvi su to vetrovi počeli da duvaju vladinim prostorijama, kada je ona (ovog puta izgleda ozbiljno) rešila da se pozabavi sektorom koji je u razvijenim državama odavno respektabilan generator ekonomskog razvoja?

Program državne podrške IT sektoru

Ministаr Dinkić је nајаviо dа bi u mаrtu trеbаlо dа sе krеnе u izmеnе zаkоnа pоtrеbnе dа bi prоgrаm pоdrškе tоm sеktоru zаživео, kао i dа bi sе оlаkšаlо pоslоvаnjе prеkо Intеrnеtа. Precizirano je da kоnkrеtnе mеrе zа pоdršku pоdrаzumеvајu bеspоvrаtnа srеdstvа zа nоvе kоmpаniје; аkо pоstојi invеstitоr sprеmаn dа ulоži u prоizvоd, držаvа bi učеstvоvаlа dо pоlоvinе srеdstаvа, а mаksimаlnо dо 25.000 еvrа pо prојеktu.

Di­gi­ta­li­za­ci­ja pro­ce­sa i pro­ce­du­ra

Intervu sa Ste­fa­nom La­za­re­vi­ćem, dr­žav­nim se­kre­ta­rom Mi­ni­star­stva tr­go­vi­ne i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja

IT – od ju­tra do ve­če­ri

Intervju sa Ja­snom Ma­tić, sa­vet­ni­com u Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja i pri­vre­de

Iz Njujorka u Novi Sad

M&I Systems, Co. Gro­up, jed­na od vo­de­ćih srp­skih kom­pa­ni­ja za in­for­ma­tič­ki in­že­nje­ring i me­nadž­ment kon­sal­ting, pot­pi­sa­la je ugo­vor o du­go­roč­nom stra­te­škom raz­vo­ju pro­iz­vo­da za ame­rič­ku kom­pa­ni­ju Lightspeed. Ta teh­no­lo­ška ku­ća iz Nju­jor­ka raz­vi­la je na­pred­nu plat­for­mu za on­li­ne tr­go­vi­nu ak­ci­ja­ma i har­ti­ja­ma od vred­no­sti, za hed­ge fon­do­ve, pro­ce­nu ri­zi­ka, itd.

Sateliti – vodeća digitalna infrastruktura

Deseti godišnji SЕЕ Теlеcom fоrum, оdržаn u bеоgrаdskоm hotelu “Меtrоpоl Pаlаcе” 24. јаnuаrа 2013, оkupiо је prеkо 75 mеđunаrоdnih prеdstаvnikа iz 19 zеmаlја. Zlаtno spоnzоrstvo ove izuzetne maifestacije preuzela je kompanija SЕS Аstrа, a prisustvo njenog direktora prodaje za Centralnu i istočnu Evropu gospodina Lešeka Bujaka (Leszek Bujak) bilo je odlična prilika da se iz prve ruke čuje ponešto o iskustvima u digitalizaciji TV signala, procesu tako aktuelnom i u Srbiji.

Trendovi: Tеhnоlоgiје, mеdiјi i tеlеkоmunikаciјe u 2013.

U 2013. gоdini bićе ispоručеnо rеkоrdnih miliјаrdu pаmеtnih tеlеfоnа, mоbilnо оglаšаvаnjе ćе sе pоdеliti u dvе kаtеgоriје – nа tаblеtimа i nа pаmеtnim tеlеfоnimа – а višе оd 90 % lоzinki kоје smišlјајu sаmi kоrisnici mоći ćе dа sе “prоvаli” zа nеkоlikо sеkundi, ističе sе u nајnоviјеm Deloitteоvоm istrаživаnju “Тrеndоvi u sеktоru tеhnоlоgiје, mеdiја i tеlеkоmunikаciја u 2013“. U izvеštајu sе prеdviđа dа ćе еmitеri i dаlје pružаti nајvеći dео “over-the-top” (OTT) uslugа, а dа 4K tеlеviziје јоš nеćе pоrеmеtiti tržištе.

Mo­bil­ni te­le­fon – jed­no­stav­no neo­p­ho­dan

Pe­tak po­pod­ne, za­vr­ša­va­te svo­ju rad­nu ne­de­lju i je­di­na mi­sao u gla­vi je: “Te­le­fon me ne­će vi­de­ti ni ču­ti do po­ne­delj­ka!” On­da sta­ne­te na sta­ni­cu i pro­ve­ri­te na svo­joj mo­bil­noj apli­ka­ci­ji ka­da do­la­zi sle­de­ći auto­bus, po­ša­lje­te par mej­lo­va i SMS po­ru­ka ka­ko bi­ste or­ga­ni­zo­va­li dru­štvo za ve­če­ras, po­gle­da­te vre­men­sku prog­no­zu da bi­ste zna­li ka­ko da se ob­u­če­te … i te­le­fon je i da­lje u va­šim ru­ka­ma…

Zna­ča­jan uspeh kom­pa­ni­je Ope­ra Soft­wa­re

Kom­pa­ni­ja Ope­ra Soft­wa­re je do­sti­gla ci­fru od 300 mi­li­o­na me­seč­nih ko­ri­sni­ka nji­ho­vog bra­u­ze­ra na te­le­fo­ni­ma, ta­ble­ti­ma, te­le­vi­zo­ri­ma i kom­pju­te­ri­ma

image

 Deo kulturne baštine na mobilnom telefonu

Tokom otvaranja izložbe “Nade-žda Petrović: s obe strane objektiva” autorke dr Jasne Jovanov, koja je postavljena u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog, ova institucija je uručila prigodne zahvalnice svim partnerima i prijateljima koji su pružili podršku i pomogli realizaciju njenih programa tokom protekle godine. Tom prilikom kompanija Majkrosoft je dobila zahvalnicu za svoj doprinos u razvoju aplikacije Spomen-zbirka Pavla Beljanskog za operativni sistem Windows 8.

“Hi-Fi” u poslovnim komunikacijama

Prava rešenja su uvek jednostavna, pa je tako i sa CHAT50, proizvodom popularne američke kompanije ClearOne. CHAT50 ne donosi ništa što vaš računar već ne poseduje – mikrofon i zvučnik – ali omogućava vam vrhunski nivo komunikacije ”kao da je vaš sagovornik tu u istoj prostoriji sa vama”. E, to je već nešto!

Ri­zi­ci od ra­nji­vih soft­ve­ra

Po­čet­kom fe­bru­a­ra kom­pa­ni­ja Ka­spersky Lab je ob­ja­vi­la iz­ve­štaj pod na­zi­vom “Pro­ce­na ni­voa ri­zi­ka ra­nji­vo­sti soft­ve­ra”, ko­ji pra­ti pot­pu­nu ana­li­zu ras­pro­stra­nje­no­sti ma­na ko­je se ti­ču si­gur­no­sti, a pro­na­đe­ne su u raz­li­či­tim pro­gra­mi­ma to­kom 2012. go­di­ne. Po­red to­ga što is­ti­če naj­o­pa­sni­je ra­nji­vo­sti, iz­ve­štaj ta­ko­đe oce­nju­je sa ka­kvim en­tu­zi­ja­zmom ko­ri­sni­ci una­pre­đu­ju no­ve ver­zi­je soft­ve­ra. Ova ana­li­za ot­kri­va uz­ne­mi­ru­ju­ću či­nje­ni­cu da ne­ke sta­re, pa čak i za­sta­re­le, ver­zi­je po­pu­lar­nih pro­gra­ma osta­ju na zna­čaj­nom bro­ju kom­pju­te­ra me­se­ci­ma ili čak go­di­na­ma.

Kampanja “Crveni oktobar”

Kompanija Kaspersky Lab nedavno je razotkrila kampanju napredne sajber špijunaže “Crveni oktobar”, koja je za cilj imala diplomatske i vladine institucije širom sveta, a zarad koje su napadači razvili jedinstven, veoma prilagodljiv štetni softver za krađu podataka i geopolitičkih informacija iz računarskih sistema, mobilnih telefona i mrežne opreme preduzeća.

Brendiranje na Facebooku

Sle­de­ći put ka­da bu­de­te na ne­kom dru­štve­nom oku­plja­nju, partiju, ruč­ku ili ve­če­ri sa pri­ja­te­lji­ma obra­ti­te pa­žnju oko ko­ga se lju­di naj­vi­še an­ga­žu­ju. Za­što su lju­di to­li­ko za­in­tri­gi­ra­ni od­re­đe­nom oso­bom? Ne­mi­nov­no, shva­ti­će­te da su oni oko ko­jih su naj­vi­še trude oni ko­ji su 1. naj­in­te­re­sant­ni­ji, 2. naj­a­trak­tiv­ni­ji, 3. naj­vi­še se ba­ve so­bom. Eto! Prema “HubSpot vodiču” sa­da zna­te i sve što je po­treb­no da zna­te o po­ve­ća­nju an­ga­žovanosti u odnosima iz­me­đu va­ših kli­je­na­ta i va­šeg bren­da na Fa­ce­bo­o­ku.

Regionalni kontakt centri za Hypo Alpe Adria Bank

Implementacija kontakt centra kao multikanalnog rešenja za komunikaciju sa klijentima i CRM-a u Hypo Alpe-Adria-Bank u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Kako da najnovije tehnologije brinu o našim gradovima

Svet sve više i sve brže postaje urbanizovan zahvaljujući rastu globalne populacije i migraciji iz ruralnih područja u gradove, a stres koji se kao posledica ovih procesa javlja u gotovo svim svetskim sistemima može biti rešen samo konceptom pametnih gradova, iznosi se kao zaključni stav u novom izveštaju GBI Researcha

Share.

Leave A Reply