Uvodnik 167

0

Po­čet­kom ju­la je kre­nu­la jav­na ras­pra­va o Na­cr­tu za­ko­na o in­for­ma­ci­o­noj bez­bed­no­sti. Ovim za­ko­nom se ure­đu­ju me­re zaš­ti­te od bez­bed­no­snih ri­zi­ka u in­for­ma­ci­o­no-ko­mu­ni­ka­ci­o­nim si­ste­mi­ma, od­go­vor­no­sti prav­nih li­ca pri­li­kom upra­vlja­nja i ko­riš­će­nja in­for­ma­ci­o­no-ko­mu­ni­ka­ci­o­nih si­ste­ma i od­re­đu­ju se nad­le­žni or­ga­ni za spro­vo­đe­nje me­ra zaš­ti­te, ko­or­di­na­ci­ju iz­me­đu či­ni­la­ca zaš­ti­te i pra­će­nje pra­vil­ne pri­me­ne pro­pi­sa­nih me­ra zaš­ti­te. U ovom broju „Internet ogledala” donosimo intervju u kome smo o sve­mu to­me raz­go­va­ra­li sa  Sa­vom Sa­vi­ćem, po­moć­ni­kom mi­ni­stra u Mi­ni­star­stvu tr­go­vi­ne, tu­ri­zma i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja.

Cloud com­pu­ting nu­di pred­no­sti u od­no­su na tra­di­ci­o­nal­ne da­ta cen­tre u do­stup­no­sti, ska­la­bil­no­sti i ce­ni, ali ovo vir­tu­e­li­zo­va­no okru­že­nje ta­ko­đe iz­la­že kom­pa­ni­ju pot­pu­no no­vom se­tu bez­bed­no­snih iza­zo­va. U tekstu pod nazivom “Si­gur­nost pri­vat­nog obla­ka” pročitaćete da Check Po­int nu­di niz pri­la­go­đe­nih si­gur­no­snih re­še­nja, ta­ko da mo­že­te da se ose­ća­te si­gur­no ka­da je reč o obla­ku kao što se ose­ća­te ka­da se ra­di o va­šim fi­zič­kim okru­že­nji­ma.

Pre­ma IDC-u (In­ter­na­ti­o­nal Da­ta Cor­po­ra­tion), po­troš­nja na IT ser­vi­se u CEE re­gi­o­nu je ve­za­na za iz­la­zak iz pro­lon­gi­ra­ne stag­na­ci­je i vra­ća se na rast u 2015. CEE IT tr­žiš­te ser­vi­sa (bez Ru­si­je) će se pro­ši­ri­ti na ukup­nu go­diš­nju sto­pu ra­sta od 4,8% da bi pre­ma­ši­lo 11 mi­li­jar­di do­la­ra u ukup­noj po­troš­nji na IT ser­vi­se u 2019. Po­slov­no po­ve­re­nje se vra­ća, sa im­pli­ka­ci­ja­ma da ve­li­ka ve­ći­na ko­ri­sni­ka oče­ku­je da se po­troš­nja na IT ser­vi­se po­ve­ća u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu. U sektoru IT servisa kreće velika tržišna trka, s obzirom na veliki broj vendora koji su se pojavili u periodu posle krize. A No­va era IT ser­vi­sa po­sta­je iz­ra­zi­to tak­mi­čar­ska u od­no­su na pe­riod pre kri­ze, poš­to su ko­ri­sni­ci po­sta­li mno­go opre­zni­ji ka­da su in­ve­sti­ci­je u pi­ta­nju na­kon što su shva­ti­li ko­li­ko toga od proš­le po­troš­nje ni­je bi­lo neo­p­hod­no.

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

Share.

Comments are closed.