Tri godine Verisec Labsa u Srbiji

0

Šved­ska kom­pa­ni­ja Ve­ri­sec AB, ko­ja vi­še od de­set go­di­na us­peš­no po­slu­je na me­đu­na­rod­nom ni­vou, otvo­ri­la je 2012. is­tra­ži­vač­ki i raz­voj­ni cen­tar u Sr­bi­ji – Ve­ri­sec Labs. Za sa­mo tri go­di­ne, od ma­log is­tra­ži­vač­kog cen­tra sa pet mla­dih struč­nja­ka, Ve­ri­sec Labs da­nas ima sko­ro 30 za­po­sle­nih i re­zlu­ta­te iz­nad oče­ki­va­nja. Po­stao je glav­ni po­kre­tač raz­vo­ja me­đu­na­rod­ne kom­pa­ni­je Ve­ri­sec, ko­ja sa­da ima svo­je po­dru­žni­ce, po­red Stok­hol­ma, Lon­do­na i Be­o­gra­da, u Frank­fur­tu, Du­ba­i­ju, Mek­si­ko Si­ti­ju i Ma­dri­du. IT in­že­nje­ri  za be­o­grad­ski raz­voj­ni cen­tar  naj­češ­će su  bi­ra­ni na “Job Fa­irs” (saj­mo­vi­ma za po­slo­ve) ko­je su or­ga­ni­zo­va­la studentska udruženja BEST Beograd i EESTEC Beograd u saradnji sa tehničkim fakultetima.

Razlog za otvaranje Verisec Labsa, prema rečima izvršnog direktora kompanije Johana Henriksona, bio je očigledan: „Srbija ima jedinstvenu kombinaciju obrazovanih i visoko motivisanih talenata iz oblasti kriptografije i IT zaštite. Microsoft i Intel su takođe otvorile centre za programiranje i razvoj u Beogradu i druge kompanije otkrivaju dinamiku i bogatstvo znanja iz ove oblasti kojim Srbija raspolaže. Verisec je želeo da bude deo tog procesa od samog početka kako bi privukao najbolje stručnjake.“

Tim stručnjaka beogradskog Verisec Labsa razvio je “Freja” sveobuhvatan proizvodni paket za autorizaciju, koji je munjevito postao lider na tržištu Velike Britanije za zaštitu informaciono – tehnoloških podataka u javnom sektoru, kao i za vlade i kompanije u mnogim drugim državama. “Freja” zaštitni sistem je izabran za novi standard za uređivanje identifikacije među 48 miliona korisnika širom sveta među zaposlenima u bankama, kao i bankarskim korisnicima.

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Comments are closed.