Otkrijte Experience Marketing

0

Marketari su bili na čelu digitalne revolucije i, mada je putovanje bilo teško (ali i fasci-nantno), većina njih sada oseća kao da razume i dobija rezultate od digitalnog marketin-ga, dok su se mnoge organizacije dramatično promenile u poslednjih nekoliko godina kako bi se prilagodile digitalnim korisnicima. Zaista, talasi promena su se javljali jednan za drugim, vođeni mešavinom tehnologije, dostupnosti Interneta i potrošačkom tražnjom u sector after sectoru kao što je maloprodaja – online kupovina je postala jednostavnija od kupovine u prodavnicama. Marketari koji su usvojili digitalni marketing su se uverili u mnoge prednosti – mnogo načina da se dođe do klijenata i poveže direktno sa njima – a što je više korisnika usvajalo digitalne medije više je informacija i alata postajalo do-stupno marketarima što je omogućilo da se razumeju marketinške kampanje i poveća njhov uspeh…
Međutim, ništa ne stoji u mestu. Marketari su od nedavno u poslu channel manage-menta; novi digitalni kanali – posebno društveno umrežavanje i mobilnost – su se poja-vili kako bi korisnicima pružili veću mogućnost da se edukuju, utiču na druge u proce-su donošenja odluka i bave se brendovima kada i gde god to požele. Korisnici su po-stali svesniji digitalnih podataka koje stvaraju i na koji način oni mogu biti iskorišćeni kako bi interakcija među brednovima bila lakša; oni očekuju od marketara ne samo da koriste tu informaciju, već da je, pre svega, koriste mudro. Ono što je sigurno je to da se tradicionalne taktike masovnog marketinga više ne tolerišu. Klijenti su počeli da očeku-ju personalizovan, relevantan marketing na svakoj tački dodira… a to se oduvek sma-tralo Svetim gralom ere digitalnog marketinga. Ali čak i ta era ima kraj.

Digitalni marketing – kraj jedne ere. Šta je sledeće?

Danas, vaši korisnici prave jako malu ili nikakvu razliku između digitalnog i realnog, online i offline. Pomislite samo na vaš „prosečan“ dan i koliko veliku ulogu u njemu igra ono digitalno. Korisnici jednostavno vide digitalnost kao sastavni deo svakodnev-nog života. Oni koriste Internet kako bi poboljšali vlastiti život, svoja realna životna isku-stva, od rada i kupovine do spavanja i jela, pa čak i pronalaska partnera, ali i svega onoga između. Granične linije između kanala nestaju; kupci više ne vide granice ili ih prosto ne poštuju. Sada vaši korisnici ne žele da budu „marketirani za“. Oni očekuju is-kustva koja lično cene – povezana, individualna, trajna iskustva preko kanala. U eks-tremnim slučajevima, oni žele da vaš brend deluje kao nikada do sada…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Comments are closed.