Najčešće greške prilikom implementacije ERP rešenja i kako ih izbeći

0

Tekst koji sledi je pokušaj da se u sažetom obliku i na jednom mestu predstave iskustva stečena na mnogim projektima prilikom uvođenja ERP rešenja. Greške, odnosno zablude koje će u njemu biti pomenute nisu jedine, ali su svakako najčešće. Takođe, ove greške nisu samo karakteristika ERP projekata, već više ili manje važe za sve projekte uvođenja informacionih sistema. Sve uočene greške biće kratko opisane i objašnjene, nakon čega slede preporuke kako ih izbeći.

Preduzeće je spremno za promene

Ovo najčešće nije tačno. Na početku svakog projekta uvođenja ERP rešenja preduzeće vidi samo cilj, ali ne vidi put i nema pravu sliku o opsegu projekta. Rizici nastaju zbog potrebe uvođenja novih poslovnih procesa u samo preduzeće, jer ERP sistemi donose promene i u organizaciji i u ulozi pojedinih sektora, a izvođač implementacije ne može sam menjati organizaciju i poslovne procese naručioca. Veličina ovog problema proporcionalna je veličini preduzeća. Dakle, što je preduzeće veće i složenije, složeniji su i poslovni procesi i njihove promene su kompleksnije i rizičnije.

Preporuka za implementatora je sledeća: odredite osobu koja je sponzor projekta i redovno ga obaveštavajte o statusu projekta. Pravovremeno ga upozoravajte na najkritičnije neophodne promene u organizaciji, pošto sponzor projekta (vlasnik firme ili direktor) ima moć da donosi efektive odluke o promenama i tako doprinese i kvalitetu i rokovima izvođenja projekta.

Za naručioca je poruka jednostavnija: povećajte produktivnost zaposlenih uz pomoć dodatne obuke i školovanja. Tako ćete ih obučiti i motivisati da aktivno učestvuju u realizaciji projekta. Pored toga, neophodno je postavljanje pravog projektnog tima na obe strane, sa definisanim ulogama, unapred definisanim fazama i redovnim sastancima na kojima će se razrešavati tekući problemi i vršiti pregled do tada završenih operacija…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply