Šta direktor mora da zna

0

U savremenim uslovima direktor svoju ulogu može uspešno da ostvari samo ako ume da iskoristi relevantne informacije o stanju u kompaniji i okruženju, a koje pruža primena informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT). Informacije će mu omogućiti da: kreira viziju razvoja, dođe do kvalitetnih ideja o programu, proizvodima, uslugama, kadrovima, metodama upravljanja i kontrole i efikasno ostvari svoje funkcije poslovodnog organa.

Za direktora su kvalitetne primene IKT osnovna infrastruktura kompanije  od koje zavisi funkcionisanje i opstanak na tržištu.

Direktor kao dobar korisnik IKT

U savremenim uslovima direktor mora da bude samo dobar korisnik informacionih i komunikacionih tehnologija. On ne mora da poznaje projektovanje, programiranje, arhitekturu računarskih mreža, veb dizajn, klaud kompjuting i sl. Ali mora da zna kako primene IKT mogu da se iskoriste za kvalitetnu podršku svim procesima rada u kompaniji.

Direktor povremeno treba da osvežava svoja korisnička znanja i to samo toliko da bi znao šta se može tražiti od kompanijske IKT infrastrukture. Nekada je direktor bio zadovoljan da ujutro na radnom stolu dobije poslovne listinge, ali danas on može da traži preko smart telefona tekuće izveštaje o stanju u kompaniji  tokom celog dana, pa čak i kad je kod kuće ili na putu.

Unapređivanje poslovanja, efikasnosti i ekonomičnosti

Tržišna pozicija kompanije nije data za sva vremena. Okolnosti se menjaju i njima se kompanija mora prilagođavati, stalno raditi na unapređivanju poslovanja i razvoju efikasnosti i ekonomičnosti.

Kompanija mora da bude osposobljena za permanentno unapređivanje poslovanja, a adekvatno osmišljene primene IKT su osnovni generatori efikasnog i ekonomičnog  poslovanja koje kao rezultat daje konkurentnost preduzeća.

Direktor od svojih saradnika zaduženih za primene IKT treba da traži da se one koriste za reinženjering radnih procesa, kako bi se eliminisali svi nepotrebni poslovi i obezbedilo efikasno i ekonomično obavljanje radnih procesa…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply