Broj 154

0

Uvodnik IO 154

Naj­zna­čaj­ni­ji svet­ski po­slov­ni do­ga­đaj u obla­sti in­for­ma­ci­o­nih teh­no­lo­gi­ja odr­žan u mar­tu je sva­ka­ko Ce­BIT. Ovo iz­da­nje „In­ter­net ogle­da­la“ do­no­si sve­o­bu­hva­tan iz­ve­štaj sa nje­ga. Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, Ce­BIT je imao vi­še od 210 hi­lja­da po­se­ti­la­ca, od če­ga su 90 % či­ni­li struč­nja­ci, a na nje­mu je sklo­pljen ve­li­ki broj po­slo­va či­ja ukup­na vred­nost pre­la­zi 25 mi­li­jar­di evra. Sa cen­tral­nom te­mom – “Da­ta­bi­lity”, od­no­sno “mo­guć­nost i po­tre­ba da se ogro­man obim po­da­ta­ka (Big Da­ta) ko­ri­sti na oprav­dan na­čin i od­go­vor­no”, do­dav­ši još i ne­za­o­bi­la­znu bez­bed­nost i mo­bil­nost, Cloud i dru­štve­ne mre­že ovaj svet­ski sa­jam je ob­u­hva­tio sve ključ­ne tren­do­ve sa­vre­me­nog IT sve­ta.

Ce­BIT 2014

Naj­va­žni­ji svet­ski po­slov­ni do­ga­đaj i iz­lo­žba u obla­sti in­for­ma­ci­o­nih teh­no­lo­gi­ja Ce­BIT odr­žan je od 10. do 14. mar­ta u Ha­no­ve­ru. Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, imao je vi­še od 210 hi­lja­da po­se­ti­la­ca, od če­ga su 90 % či­ni­li struč­nja­ci, a na nje­mu je sklo­pljen ve­li­ki broj po­slo­va či­ja ukup­na vred­nost pre­la­zi 25 mi­li­jar­di evra.

Podaci kao sirovina 21. veka

“Big data” je zajednička nit CeBIT-a 2014. Širok spektar aplikacija na displeju isticao je ogromne mogućnosti koje čekaju sve sektore privrede od obuzdavanja današnjeg brzo rastućeg obima podataka.

Potencijal i dimenzije digitalne revolucije

Mnogo toga se, na ovaj ili onaj način, moglo naučiti na ovogodišnjem CeBITu; mnogo toga je moglo postati jasnije. Mogući izvori saznanja bili su zaista različiti: od razgovora sa stričnjacima, preko brošura na štandovima do poklonjenih časopisa… Zahvaljujući tome postalo je tako očigledno da se nalazimo na samom pragu jednog novog doba. Doba koje su analitičari nazvali “Digitanalna industrijska ekonomija”, u kome će se, kažu, IT sve više emancipovati od svoje uslužne uloge i više neće samo oslikavati postojeće poslovne procese. Umesto toga, napredovaće do toga da postane jedan od najvažnijih dizajn medija za inovativne poslovne modele . Gartner čak tvrdi da će svaka kompanija u budućnosti biti IT kompanija…

Lov na blago skriveno u podacima

Pametne odluke određuju da li će neka kompanija biti uspešna ili ne. Osnov za određivanje narednih koraka kreće se od puke intuicije nekog menadžera do argumentovane analize podataka. Cilj je skopati ovo blago. Kompanije često imaju ogromne količine podataka u njihovim poslovnim procesima, a ipak nisu u mogućnosti da ih koriste na adekvatan način za obavljanje analiza, simulacija i prognoziranje, bila je polazna osnova u razmišljanju mnogih koji su se ove godine obreli na CeBITu.

Kapitalizacija kolektivnog znanja

Društveni mega trend individualizacije je osvojio i sajber prostor. Društveni mediji postepeno sve više postaju pozornica na kojoj smo u mogućnosti da iskažemo svoju individualnost. Analitičari ističu da to stvara ogroman potencijal preduzećima, ali samo u slučaju ako su ona spremna da se nose sa “digitalnim pojedincima” i da zadovolje njihove specifične potrebe.

Budućnost koja je počela

U priču o inovacijama i mogućnostima primene novih tehnologija u svim oblastima života i rada savršeno se uklapa kompanija Intel svojim postignućima. Više nego dovoljno kao povod za razgovor sa Delimirom Tasićem, menadžer prodaje u Intelu Srbija.

Business Intelligence: Uvid u budućnost, a ne osvrtanje na prošlost

Tableau Software, američka kompanija sa sedištem u Sijetlu, čija porodica proizvoda za interaktivnu vizuelizaciju podataka je fokusirana na poslovno izveštavanje, uočila je deset top trendova u Business Intelligence oblast za koje smatra da će biti dominantni u 2014. godini…

Mrežna sigurnost za privatni Cloud

Check Point Softvare Technologies Ltd, svetski lider u obezbeđivanju Interneta, sarađuje sa Vmwareom da bi automatizovali i pojednostavili dodelu i raspoređivanje mrežne bezbednosti u privatnom cloudu. Check Point će napraviti svoja rešenja za zaštitu bezbednosti interoperabilno sa VMware infrastrukturom.

Migracija komercijalnog mail servera u Telekomu Srbija

Proširenje i unapređenje Telekomovog komercijalnog sistema elektronske pošte za pružanje usluge mail hosting.

Žene koje su kreirale tehnološku industriju

Lindsi Džilpin piše TechRepublic o ljudima koji stoje iza nekih od najkreativnijih teh-noloških inovacija. U martu, koji važi za istorijski mesec žena, opisala je neke davno zaboravljene i uticajne tehnološke pionirke. Tekst preuzet sa IT Exclusive Newsa Internet ogledala.

Share.

Leave A Reply