Globema: Tehnologije za sva vremena

0

Kom­pa­ni­ja Glo­be­ma sa ve­li­kim sa­mo­po­u­zda­njem ula­zi i na bal­kan­sko tr­žiš­te, utvr­đu­ju­ći svo­ju po­zi­ci­ju is­ku­snog part­ne­ra i ser­vi­snog pro­vaj­de­ra. Kao svoju konkurentsku prednost u kompaniji ističu, pre svega, bogato iskustvo i spe­ci­ja­li­zo­va­nu po­nu­du za­sno­va­nu, iz­me­đu osta­log, na plat­for­ma­ma i sa­rad­nji sa glo­bal­nim part­ne­ri­ma Ge­ne­ral Elec­tri­com i Go­o­gle­om. Je­dan od stu­bo­va po­slo­va­nja ove kom­pa­ni­je su i Fi­eld Ser­vi­ce Ma­na­ge­ment pro­iz­vo­di ko­ji po­bolj­ša­va­ju rad broj­nih te­ren­skih slu­žbi, ali i po­ma­žu da se mi­ni­mi­zi­ra­ju pan­de­mij­ski ri­zi­ci. O njima, ali i o samoj kompaniji i njenim konkurentskim prednostima go­vo­ri nam Ma­rek Gond­zio, pred­sed­nik kom­pa­ni­je Glo­be­ma.

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply