Broj 134

0

Uvodnik Internet ogledalo Br.134

Mart je obilovao IT konferencijama. Nije nam proteklog meseca bilo dosadno ni na trenutak. CeBit, Cisco, RNIDS ( DIDS), HP, E-Razvoj. O svakoj od njih ćete naći u ovom izdanju Internet ogledala bar po nešto. Bilo da je to intervju sa liderom kompanije ili izveštaj u tekstualnom ili video formatu.

Sinhronizovana srca CeBit-a

Mini intervju: Frank Pörschmann je Senior Vice President CeBIT-a.Kako sâm kaže, njegovu titulu „senior“ opravdavaju godine rada i iskustva nesrazmerne godinama života, ujedno objašnjavajući razloge za ukazano mu poverenje da samostalno bude odgovoran za organizaciju jednog od najvećih IT sajmova usvetu i definitivno najvećeg u Evropi.

Intervju: De­ce­ni­ja kom­pa­ni­je Ci­sco Sr­bi­ja

Kom­pa­ni­ja Ci­sco je u mar­tu obe­le­ži­la de­set go­di­na uspe­šnog po­slo­va­nja u Sr­bi­ji. Pred­stav­ni­štvo u Be­o­gra­du je otvo­re­no je 2002. go­di­ne sa “pri­mar­nom ulo­gom sa­ve­to­dav­nog ka­rak­te­ra i za­dat­kom raz­vo­ja tr­ži­šta po­mo­ću ko­or­di­ni­ra­nih mar­ke­tin­ških ak­tiv­no­sti”. O to­me u ko­joj me­ri je to­kom pro­te­kle de­ce­ni­je Ci­sco Systems u Sr­bi­ji us­peo u re­a­li­za­ci­ji svo­jih pro­kla­mo­va­nih že­lja da po­stig­ne da Sr­bi­ja ide u ko­rak sa na­pred­nim teh­no­lo­gi­ja­ma i da vla­sti­tim ak­tiv­no­sti­ma po­ša­lje sig­nal dru­gi­ma da je ona “rav­no­pra­van uče­snik u raz­vo­ju mre­žnih teh­no­lo­gi­ja”, raz­go­va­ra­li smo sa Go­ra­nom Ob­ra­do­vi­ćem, ge­ne­ral­nim di­rek­to­rom Ci­sco Sr­bi­je. Od­lič­na pri­li­ka za to bi­la je je­da­na­e­sta po re­du Ci­sco Ex­po kon­fe­ren­ci­ja odr­ža­na 20. i 21. mar­ta u ho­te­lu “Hyatt Re­gency” u Be­o­gra­du.

Hibridni IT menja klasični IT

Cloud Computing: Prema Gartner istraživanju Hybrid IT, organizacije moraju da prihvate klaud kompjuting, ili riskiraju da će njihovi zaposleni zaobići IT i preći na korisnički-orijentisane klaud servise, čime bi mogli ugroziti podatke preduzeća, jer nisu svesni bezbednosnih mera, koje moraju biti prisutne.

Intervju: Fokus na rešenjima

Kompanija HP kao jedan od najpoznatijih svetskih IT brendova je pre neki dan obeležila desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji. Kao IT kompanija kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo kroz portfolio koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu. Iskoristili smo ovaj povod da sa generalnim direktorom Milošem Đurkovićem razgovaramo o uvek aktuelnim temama kao što su nove tehnologije, poslovna očekivanja u IT sektoru, važnostima partnerskog rada i ostalim stvarima.

Revolucija u biznis podršci

HP predstavlja prvu IT podršku za konvergentna i cloud okruženja koja koriste proizvode različitih proizvođača, kako bi kompanijama pomogla da reše probleme pre nego što do njih dođe, da 95 odsto problema reše tokom prvog poziva, te da neplanirane prekide u radu smanje za 66 odsto.

Zablude vezane za testiranje Anti-Virus programa

Tržište koje se bavi zaštitom preko Interneta, jedno je od najkonkurentnijih i najvećih tržišta koje se bavi pitanjem bezbednosti, sa preko 40 nezavisnih proizvođača, iz svih delova sveta, koji preduzećima i fizičkim licima prodaju programe za zaštitu preko Interneta. U pokušaju stvaranja prepoznatljivosti, pojedina rešenja pokušavajuju da dokažu da su efikasnija od drugih. Ironično, čak i sa stoprocentnom ocenom uspešnosti neke od nezavisnih laboratorija za istraživanje, rezultat zapravo prikazuje otkrivanje samo delimične efikasnosti protiv svega onoga što se može svrstati pod termin “napadi”.

SharePoint u bankarstvu

Studija slučaja rane implementacije: Eurobank EFG je deo međunarodne bankarske grupacije, i u Srbiji je aktivna od 2003. godine; trenutno ima oko 1.600 zaposlenih, koji opslužuju klijente kroz mrežu od 119 filijala i 9 centara za rad sa privredom širom zemlje. Eurobank EFG od početka koristi proizvode iz Microsoft SharePoint porodice, a kada se pojavila potreba za unapređenjem internih procedura i poslovnih procesa, kao idealno rešenje se nametnuo SharePoint 2010, koji je tada još bio u beta fazi. Nakon digitalizacije kompletnog poslovnog procesa i integracije sa drugim Microsoft-ovim proizvodima koji čine IT infrastrukturu banke, kompletiranje procedura koje su ranije trajale i po nekoliko sati je svedeno na nekoliko minuta, a ceo proces je dodatno osiguran upotrebom digitalnih sertifikata.

„Buba u uhu“

Blog off: Verovatno ste svi čuli za ovu predstavu. Prvi put je izvedena 1971. go-dine kao diplomska predstava Ljubiše Ristića. Godine 2011. je proslavila 40 godina izvođenja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. Istoimeni film snimljen je 1972. go-dine u žanru komedije

Share.

Leave A Reply