Broj 132

0

Uvodnik IO 132

Šta se dešava ako ne proveravate svoj online ugled? Drugi ljudi će to sigurno uraditi. A ako ne znate kakva je pozicija i rejting vašeg imena ili vašeg brenda na Internetu, propustićete da na vreme reagujete, sprečite ili otklonite mrlju na vašem ugledu, a kasnije vam ni Bog neće moći pomoći da otklonite probleme koji iz toga nastanu. Preporučujem ovaj, zaista zanimljiv i poučan tekst.

Uloga CIO-a: Menadžer drugog reda?

Informacione tehnologije su krajem prošlog i početkom ovog veka postale jedan od ključnih faktora tržišnog razvoja, pa i opstanka kompanija. Sada je već izvesno da će neka organizacija, ukoliko nema oslonac na IT podršku u svom poslovanju, pre ili kasnije nailaziti na nepremostive prepreke na putu osvajanja i zadržavanja tržišne pozicije, konkurentnosti i uopšte funkcionisanja. Nameće se zaključak da nema dobrog biznisa bez jake IT podrške, odnosno da moderno poslovanje uopšte nije moguće bez nje. Ključnu ulogu u obezbeđivanju ove podrške u svakoj kompaniji na svojim leđima iznosi njen CIO.

CIO u loncu promena

Prema očekivanjma Gartnera, tableti, cloud computing, obilje aplikacija za preduzeća i serveri sa ekstremno malom potrošnjom energije biće među deset strateških tehnoloških trendova u 2012. godini.

Trendovi: Dalji rast prodaje potrošačke elektronike

Gobalna prodaja potrošačke elektronike će rasti uprkos slabim privrednim predviđanjima za 2012 godinu. Ovo će biti i godina kada će pametni telefoni do 100 američkih dolara dostići brojku od 500 miliona prodatih primeraka, a NFC (Near Field Communication) tehnologija nastaviće da raste, i očekuje se da će dostići brojku od 200 miliona korisnika do kraja godine, ističe najnovije Deloitteovo istraživanje Trendovi u sektoru tehnologije, medija i telekomunikacija u 2012.

Komparacija: Laptop, tablet ili smartphone

Razmišljate o prenosnom uređaju? Neodlučni ste u izboru? Možda vam tekstom koji sledi možemo pomoći?

Primergy CX1000: Moćna platforma za hosting i telekom operatere

Kompanija Open-Xchange, dobavljač hosting usluga, podržava 1,5 miliona aktivnih istovremenih korisnika sa jednim Fujitsu Primergz CX1000 serverom.

Online reputacija: Nadgledanje vlastitog ugleda

Nekada davno, u danima pre nego što su društveni mediji postali sveprisutni, unošenje svog imena u prozor za pretragu na Googleu je bilo osuđivano zadovoljstvo i nazivano “gordim surfovanjem” ili “ego pretraživanjem”. Svi su to radili, ali niko nije pričao o tome. Danas, naprotiv, stručnjaci za marketing, PR i socijalne medije, preporučuju ovo kao način da se proveri i na vreme zaštiti online reputacija.

MyPRGenie: Preko e-maila i društvenih medija do PR rezultata

Novinari i PR profesionalaci sve više koriste različite oblike medija u njihovom dnevnom slanju izveštaja i vide ih kao sasvim legitimne kanale za komunikaciju. MyPRGenie, vodeća PR i marketinška platforma za distribuciju press releace materijala i povezivanje preduzeća i novinara, nedavno je sprovela istraživanje da bi se videlo koji od ovih kanala su najpopularniji među novinarima i kako se mogu efikasno koristiti.

Of­fi­ce 365: Jedan za mnoge

Ka­da bih se vra­tio de­se­tak go­di­na u pro­šlost i od­lu­čio da na­pi­šem re­do­ve ko­ji sle­de, ve­ro­vat­no bi me pro­gla­si­li za pi­sca na­uč­ne fan­ta­sti­ke ili vi­zi­o­na­ra. Ni­sam ni jed­no ni dru­go, ali ono što je ta­da iz­gle­da­lo ap­so­lut­no ne­mo­gu­će sa­da je po­sta­lo nor­mal­no. Pri­se­ti­te se ne­kih stva­ri ko­je su nam ne­kad bi­le da­le­ke i ne­do­sti­žne, a sa­da se go­to­vo pod­ra­zu­me­va­ju: te­le­fo­na ko­je no­si­te u dže­pu, per­so­nal­nih ra­ču­na­ra u sko­ro sva­kom do­ma­ćin­stvu, gle­da­nja lič­nih vi­deo za­pi­sa o ne­po­go­da­ma ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što se one de­se, do­la­zak do že­lje­nih in­for­ma­ci­ja na­kon par kli­ko­va mi­šem… Svi ovi tren­do­vi se de­ša­va­ju go­to­vo sti­hij­ski, jer glav­ni po­kre­ta­či tren­do­va su – ko­ri­sni­ci. Neo­spor­na je či­nje­ni­ca da ne­ke od vo­de­ćih IT kom­pa­ni­ja dik­ti­ra­ju tren­do­ve, ali uvek su ko­ri­sni­ci ti ko­ji do­ne­su po­sled­nju pre­su­du. Kom­pa­ni­ja­ma ko­je pre­po­zna­ju že­lje ko­ri­sni­ka i us­pe­ju da ih kva­li­tet­no za­do­vo­lje za­ga­ran­to­van je uspeh. Za­to je za­do­volj­stvo ko­ri­sni­ka ne­kim pro­iz­vo­dom ili uslu­gom uvek bi­lo te­ma za ko­ju su ozbilj­ne kom­pa­ni­je sprem­ne da iz­dvo­je i vre­me i no­vac.

IDC: Istraživanje – Cloud Computing menja i Networking Channel tržište

Prema studiji IDC-a, ubrzani rast cloud rešenja bi mogao potpuno da promeni tradicionalni izgled networking channela u EMEA regionu.

Prodavnica poslovnih rešenja u oblaku

Besplatne Fujitsu radionice na CeBIT-u demonstriraće dobavljačima softvera jednostavan put ka globalnim poslovnim prilikama i novim prihodima preko globalne Fujitsu cloud platforme.

SCOM: Posmatranje i lečenje

System Center Operations Manager (SCOM) je Microsoftov proizvod iz palete System Center proizvoda, namenjen monitorisanju IT entiteta. Pod IT entitetima podrazumevamo sve operativne delove IT biznisa (hardverske komponente, mrežnu opremu, šasije, aplikacije, servise, procese, baze, kod, itd..). System Center Operations Manager je proizvod koji je prevashodno namenjen enterprise okruženjima, ali zbog svoje fleksibilnosti i neograničenih mogućnosti, sve više se koristi kao MSP (Managed Services Provider) alat.

Mobilne aplikacije: Poslastice uz Mango

Mobilne aplikacije su sve brojniji i korisniji namenski programi koji mobilne telefone pretvaraju u poslovne alate ili ih transformišu u funkcionalne uređaje za zabavu i lično uživanje korisnika. Na mnogim mestima na Internetu daju se pregledi i liste onih „must have“. Neki od ovih servisa su dostupni i korisnicima u Srbiji, a neki su još uvek privilegija drugih

Share.

Leave A Reply