Broj 126-127

0

Uvodnik IO 126-127

U ovom izdanju “Internet ogledala” ćete pronaći maksimalan broj detalja u vezi sa nedavno održanim skupom koji smo nazvali “Alati modernog poslovanja”. Skup, čiji organizatori smo bili, održan je u velikoj sali Privredne komore Srbije u Beogradu, a za cilj je imao da menadžerima iz SMB sektora pruži neophodne informacije o biznis alatima koje bi svakako morali da se primene u svom poslovanju kako bi povećali tržišne pozicije svojih kompanija i samim tim ih učinili konkuretnijim, efikasnijim i produktivnijim.

Konferencija “Alati modernog poslovanja”

U organizaciji časopisa “Internet ogledalo” i Privredne komore Srbije 24. juna 2011. održana je konferencija “Alati modernog poslovanja”, namenjena prevashodno malim i srednjim preduzećima, a sa ciljem njihovog informisanja i edukovanja o mogućnostima primene savremenih IT rešenja kao biznis alata. Skup je bio bespla-tan za posetioce, a program skupa je napravljen u saradnji sa vodećim dobavljačima informacionih tehnologija i usluga i analitičkim i konsultanskim kućama: HP, Microsoft, Datalab, RNIDS, IDC, Gartner i Adizes SEE.

In­ter­vju: Osva­ja­nje Evro­pe

Zden­ko Le­kan, CEO Kon­sing gru­pe, bio je je­dan od “auto­ra” u no­vo­go­di­šnjem bro­ju “In­ter­net ogle­da­la”, ka­da su se čel­ni lju­di vo­de­ćih kom­pa­ni­ja na srp­skom tr­ži­štu u svo­jim tek­sto­vi­ma osvr­ta­li na “kri­znu 2010.”, iz­no­si­li svo­ja po­slov­na is­ku­stva i pla­no­ve. Ta­da je go­spo­din Le­kan iz­neo uve­re­nje da će, za Kon­sing, 2011. bi­ti bo­lja od pret­hod­ne go­di­ne, te­me­lje­ći svoj op­ti­mi­zam na iz­ve­snim po­slo­vi­ma u Evro­pi. Vre­me mu je da­lo za pra­vo, a pro­dor Kon­sing Gru­pe na evrop­sko tr­ži­šte, pre sve­ga nor­ve­ško i bri­tan­sko, a on­da i polj­sko, da­nas je uzor i pod­sti­caj dru­gim kom­pa­ni­ja­ma ko­je pru­ža­ju uslu­ge iz obla­sti vi­so­kih teh­no­lo­gi­ja. Po­red osta­log i o to­me bi­lo je re­či na rad­nom do­ruč­ku za no­vi­na­re ko­ji je kom­pa­ni­ja Kon­sing upri­li­či­la 27. ju­na 2011. go­di­ne u ho­te­lu „Bal­kan” u Be­o­gra­du, na­kon ko­ga je go­spo­din Le­kan dao kra­tak in­ter­vju za naš ča­so­pis.

Symantec.cloud: Sigurnost u oblacima

„Da Bog da živeo u interesantnom vremenu“ kaže stara kletva, koja nas na ovim prostorima izgleda prati godinama, ne samo u privatnom životu, već je tako i u poslu, barem kada je IT u pitanju. Pro-mene koje se neminovno dešavaju u IT-ju, posebno sa prihvatanjem clouda, čine naše vreme u IT-ju više nego interesantnim i izazovnim. Radi se o dubokim smislenim promenama koje se odnose na strategiju poslovanja, pre i više nego na taktiku.

Dijagnostika zagrevanja IS: Precizno određivanje vrućih tačaka

„Ako postoji zagrevanje jednog elementa koji stvara problem u vašem informacionom centru, da li morate da snizite temperaturu u celom sistemu?“, pitanje je na koje su ekonomičan odgovor ponudili stručnjaci kompanije Fujitsu…

HP ProLiant MicroServer: Moćan alat u malom pakovanju

Istog trenutka kada smo preuzeli malu crnu kutiju od čoveka iz HP-a, rodila se simpatija koja je svakim danom prerastala u jaku vezu sa željom da ga zauvek prisvojimo i ubacimo u alate koji nam pomažu da budemo efikasniji na svom poslu. Pretpostavljate da se radi o prvom HP ProLiant MicroServeru koji je projektovan tako da malim kompanijama omogući da svoje poslovanje razvijaju koristeći prednosti koje donose pouzdanost, performanse i bezbednost servera.

Poslovanje na Internetu: Razlozi za neuspeh

Mnogo je primera koji pokazuju da Internet biznis može doneti veliki profit, ali sada je već sasvim jasno da on nikako nije nešto što se može olako shvatiti i što lako napreduje „samo od sebe“. No, iako je sve više onih koji smatraju da je to očigledna istina, još uvek je puno i onih koji se lakomisleno upuštaju u ovakve poslovne poduhvate. Zato se svaki dan na Internetu pokreću hiljade novih poslova i svakodnevno se hiljade njih gasi. Uočavajući ovaj trend, World Business Web je pokušao da identifikuje glavne razloga zbog kojih se poslovi na Internetu tako često urušavaju. Istraživanje je pokazalo da se među brojnim mogućim uzrocima poslovnog neuspeha na Internetu posebno ističu četiri. Njih bi svakako trebalo da uzme u obzir svako ko ne želi da mu se dogode iste stvari.

Zanimljivosti: Od Morzeove azbuke do Zvezdanih staza

Zvuči neverovatno, ali američki naučnik i pronalazač Samjuel Morze i Džin Rodenberi, tvorac kultnog filmskog serijala „Zvezdane staze“, dele zasluge kada su u pitanju nastanak i razvoj mobilnih telefona kakve danas znamo

Share.

Leave A Reply