Termini majskih obuka Trening centra Beograd kompanije Ingram Micro

0

Ingram Micro doo Beograd, kao ovlašćeni centar za obuku za veliki broj najrenomiranijih IT vendora, i u mesecu maju nudi širok dijapazon kurseva za stručno usavršavanje i sticanje znanja i veština potrebnih za rad sa najnovijim IT tehnologijama. Oni koji su propustili ranije organizovane kurseve za koje su zainteresovani sada imaju priliku da na vreme rezervišu novi termin i iskoriste mogućnost da, uz pomoć iskusnih instruktora sa širokim rasponom znanja iz svih domena, nadograde svoje umeće i povećaju kompetentnost.

Cisco Webex Calling Technical Bootcamp

Cisco Webex Calling Configuration and Administration je trodnevni kurs vođen od strane instruktora, koji obezbeđuje pregled Cisco Webex Calling rešenja i Webex komponenti. Glavni cilj ovog kursa je da omogući učesnicima da steknu solidno razumevanje Webex Calling Servicea, uključujući njegovu arhitekturu, podržane klijente i uređaje, administraciju, licenciranje, funkcionalnosti, nabavku, osnovnu analitiku, rešavanje problema i podršku.

Sve relevantne teme pokrivene su odgovarajućim radionicama (labovima), kako bi se učesnicima pružilo praktično iskustvo. Nakon završetka ovog bootcampa, trebalo bi da učesnici budu kadri da identifikuju i implementiraju Webex Calling rešenje za jednostavnije korisničke scenarije.     

Kao preduslov za pohađanje ovog treninga, koji će biti održan od 9. do 11. maja 2023. godine, online, Cisco preporučuje da polaznici poseduju znanje i veštine kao što je tehničko razumevanje TCP/IP umrežavanja i mrežne arhitekture. Takođe, trebalo bi da imaju bazično razumevanje telefonije, kao i da tečno govore i razumeju govorni i pisani engleski jezik.     

Prvog dana kursa na agendi su pregled proizvoda, arhitektura, klijenti i uređaji i sistemska administracija.

Za drugi dan planirane su radionice, nabavka, lokalni gejtvej i karakteristike lokacije.

Trećeg dana obrađuju se korisničke karakteristike, analitika i rešavanje problema, podrška i korisnički scenariji.

Check Point Certified Security Administrator (CCSA)

Check Point CCSA spada u grupu infrastrukturnih treninga koje nudi Ingram Micro Trening centar Beograd kao autorizovani trening centar Check Pointa.

Check Point Cyber Security Administrator (CCSA) je trodnevni trening namenjen tehničkim licima, a obuhvata instalaciju, postavljanje i upravljajnje Check Point softverskim rešenjima.

Preduslovi za pohađanje ovog kursa su posedovanje osnovnog znanja o TCP/IP i poznavanje osnova Windowsa i UNIX-a, mrežnih servisa i korišćenje interneta.

Teme kursa su Uvod u Check Point tehnologiju, Kreiranje politika (ACL), Slojevi pravila, Check Point Security rešenja i licenciranje, Vidljivost saobraćaja, VPN, Upravljanje korisnilkim pristupom, Rad sa ClusterXL-om i Praktična implementacija.

Program kursa pokriva:

 1. Opis ključnih elemenata Check Pointove objedinjene Security Management Architecture
 2. Prepoznavanje karakteristika SmartConsole, funkcija i alata
 3. Razumevanje opcija primene Check Pointa
 4. Opis osnovnih funkcionalnosti Gaia
 5. Opisivanje esencijalnih elemenata Security Policyja
 6. Shvatanje kako se odvija inspekcija saobraćaja u objedinjenom Security Policy
 7. Uloge administratora u kreiranju Management pravila
 8. Tehnike backupovanja  techniques
 9. Koncept policy lejera
 10. Prepoznavanje i razumevanje Check Point bezbednosnih rešenja i proizvoda i shvatanje kako oni rade kako bi zaštitili mrežu
 11. Licenciranje Check Point rešenja
 12. Using tools designed to monitor data, find threats and improve performance
 13. Korišćenje alata dizajniranih za praćenje podataka, pronalaženje pretnji i poboljšanje performansi
 14. Korišćenje alata dizajniranih za brzo odgovaranje i efikasne promene kod Firewalla, tunela, krajnjih korisnika, protoka saobraćaja i drugih aktivnosti
 15. Razumevanje Site-to-Site i Remote Access VPN-a
 16. Analiza i interpretacija VPN saobraćaja
 17. Definisanje Usera i User Groupa
 18. Upravljanje pristupom svih Usera
 19. Basic concepts of ClusterXL technology and its advantages
 20. Osnovni koncepti ClusterXL tehnologije i njenih prednosti
 21. Periodična administracija

Program upotpunjavaju laboratorijske vežbe koje podrazumevaju: rad sa Gaia, modifikovanje postojeće Security politike, konfigurisanje dinamičkog i statičkog NAT-a, upravljanje administratorskim pristupom, instaliranje i upravljanje udaljenim Firewallom, backup, definisanje pravila za kontrolu pristupa, definisanje bezbednosne politike, licenciranje, rad sa Check Point logovima, konfigurisanje Site-to-Site VPN-a, obezbeđivanje korisničkog pristupa, rad sa ClusterXL-om, provera usklađenosti mreže, rad sa CP View.

Trening će biti održan od 16. do 18. maja 2023.

Veeam v11: Configuration and Management

Ovaj trodnevni kurs, koji će biti organizovan od 22. do 24. maja, fokusiran je na podučavanje IT profesionalaca veštinama potrebnim za konfigurisanje, upravljanje i podržavanje Veeam Availability Suite v11 rešenja.

Uz obimne praktične radionice, predavanja omogućavaju administratorima i inženjerima da efikasno upravljaju podacima u tehničkom i poslovnom okruženju koje se stalno menja, donoseći opipljivu korist preduzećima u digitalnom svetu.

Kurs je namenjen osobama odgovornim za konfigurisanje, upravljanje ili podršku Veeam Availability Suite v11 okruženja, a preduslov za njegovo pohađanje je da polaznici budu iskusni stručnjaci sa solidnim znanjem o serverima, storidžu, umrežavanju i virtuelizaciji. 

Nakon završenog kursa polaznici će biti u stanju da:

 • opišu scenario korišćenja Veeam Availability Suite komponenti i relevantnost za njihovo okruženje
 • efikasno upravljaju dostupnošću podataka na licu mesta, u cloudu i hibridnim okruženjima
 • obezbede ispunjavanje Recovery Time Objectives (RTOs) i Recovery Point Objectives (RPOs)
 • konfigurišu Veeam Availability Suite da bi obezbedili efikasnu zaštitu podataka
 • prilagode se rastućim tehničkim i poslovnim potrebama organizacije za zaštitom podataka
 • osiguraju da oporavak bude moguć, efikasan, efektan, bezbedan i u skladu sa poslovnim zahtevima
 • obezbede vidljivost resursa poslovnih podataka, izveštaja i dašborda radi praćenja performansi i rizika

Završavanjem ovog kursa ispunjava se preduslov za polaganje ispita Veeam Certified Engineer (VMCE) 2021.

Cisco Meraki 360 trening

Cisco Merakijeva rešenja za umrežavanje ivica, ogranaka i kampusa kojima se upravlja u cloudu donose jednostavnost mrežama poslovne klase. Meraki obezbeđuje administratorima mreže vidljivost i kontrolu, bez troškova i složenosti tradicionalnih arhitektura.

U kompaniji podsećaju da se većina dostupnih tehnologija koje su nam pojednostavile život na poslu i kod kuće razvila kroz inovacije pojedinaca koji su bili pioniri koji su posedovali stručnost i dalekovidost potrebne da se zamisli svet bez ograničenja. Tako je, kažu, i Cisco Meraki nastao iz želje da se dizajniraju i implementiraju pojednostavljena IT rešenja za upravljanje cloudom za organizacije koje žele da provedu više vremena na inovacijama a manje baveći se zbrkanim, složenim, nepouzdanim mrežama.

Uočavajući  konstantnu želju partnera da uče o rešenjima kompanije Cisco na obukama koje se odvijaju „licem u lice“, odnosno omogućavaju komunikaciju sa instruktorom ili kolegama, bilo jedan na jedan ili u grupnom okruženju, Ingram Micro Trening centar Beograd organizuje program obuke Meraki 360 koji im omogućava upravo to.

Kao vid kontinuirane edukacije koje Ingram Micro Trening centar Beograd obezbeđuje za sadašnje i nove Meraki partnere, Meraki 360 je poludnevna, praktična, kompletna obuka koju vode distributeri autorizovani za Meraki. Ovu obuku Ingram Micro Trening centar organizuje ponovo  25. maja.

Meraki 360 sesija učesnicima daje priliku da koriste i interaktuju sa celokupnim Meraki end-to-end rešenjem u praktičnom laboratorijskom formatu. Polaznici će imati priliku da nauče da konfigurišu i testiraju prave uređaje pod vođstvom instruktora sertifikovanih za Meraki i postići će istinsko razumevanje toga kako ovo moćno rešenje može pojednostaviti i osnažiti njihovo poslovanje i poslovanje njihovih klijenata.  

Check Point Certified Endpoint Specialist (CCES)

Ovaj kurs, planiran za 23. i 24. maj, namenjen je profesionalcima koji žele da instaliraju i upravljaju Endpoint Security u svom bezbednosnom okruženju.

Tokom kursa biće obrađene teme: Uvod u Endpoint Security, Endpoint Security Menagement, Primena Endpoint Securityja, Dodatne konfiguracije Endpoint Servera, Zaštita bezbednosti podataka, Napredna prevencija pretnji, Prijavljivanje i otklanjanje problema.

Preduslov za završavanje ovog kursa je Check Point CCSA ili CCSE sertifikat, a cilj je da polaznici po njegovom završetku u potpunosti razumeju Check Point Endpoint Security i kako da ga instaliraju u korporativnu mrežu.

Bogat program kursa obuhvata: objašnjenje kako Endpoint Security radi na sprovođenju usklađenosti korporativne bezbednosti za krajnje korisnike i njihove uređaje, upoznavanje polaznika sa arhitekturom Check Point Endpoint Security rešenja i time kako se ono integriše sa Check Point Network Security Managementom, identifikovanje i opis ključnih elemenata SmartEndpoint Management konzole, razgovor o opcijama Endpoint Security Software Bladea i kako se njima upravlja sa SmartEndpoint Management konzole, objašnjenje kako kreirati i dodeliti bezbednosna pravila za Endpoint klijente koristeći Endpoint Security, postizanje razumevanja metoda primene i značaja servera za instaliranje Endpoint Security Managementa, identifikovanje različitih načina za instaliranje i konfigurisanje Endpoint klijenata, prepoznavanje kako konfigurisati VPN povezivanje da bi se dopustilo klijentima koji se povezuju van perimetra mreže da bezbedno pristupaju korporativnim resursima, ostvarivanje razumevanja kako Endpoint Security autentifikuje i proverava klijente koji se povezuju na Endpoint Security Management Server, opis dodatnih konfiguracija servera koje su dostupne da bi pomogle upravljanje Endpoint klijentima, prepoznavanje različitih oblika zaštite bezbednosti podataka dostupnih za primenu na mašinama krajnjih korisnika, opis kako Full Disk Encryption tehnologija štiti i oporavlja podatke kojima se pristupa i koji su skladišteni na Endpoint računarima, postizanje razumevana kako zaštititi prenosive media uređaje, upoznavanje sa Remote Help alatom i kako on podržava klijente koji imaju problema sa FDE i Media Enkripcijom, prepoznavanje tipova pretnji koje targetiraju Endpoint računare, opis Check Point SandBlast Agenta i kako ga implementrati u Endpoint Security okruženje, objašnjenje kako SandBlast Agent tehnologija sprečava da se malver infiltrira u Endpoint mašine i korporativne resurse, identifikovanje SmartEndpoint alata za izveštavanje, koji se koriste za nadgledanje i brzo reagovanje na bezbednosne događaje i postizanje da polaznici shvate kako da reše probleme i otklone greške.              

Program obuke dopunjavaju laboratorijske vežbe na kojima se obrađuje instaliranje Endpoint Security Management rešenja, primena Endpoint Client Packagesa i implementacija Endpoint Policy servera, konfigurisanje Endpoint Securityja, modifikovanje Endpoint instalacija, pravila primene i SandBlast Agent.

Veeam Backup & Replication V11: Architecture and Design

Dvodnevni kurs Veeam Backup & Replication v11: Architecture and Design biće održan 29. i 30. maja. Fokusiran je na podučavanje IT profesionalaca kako da efikasno projektuju Veeam rešenje kroz postizanje tehničke izvrsnosti prateći Veeam Architecture Metodologiju koju koriste i arhitekti Veeamovih sopstvenih rešenja. 

Tokom cela dva dana polaznici će istraživati ciljeve prikupljanja zahteva i procene infrastrukture i koristiti te informacije za dizajniranje Veeam rešenja u okviru timskih vežbi. Polaznici će takođe analizirati razmatranja prilikom pretvaranja logičkog dizajna u fizički dizajn i opisati obaveze prema implementacionom timu koji će implementirati taj dizajn. Ostale pokrivene teme će uključivati uticaj bezbednosti, upravljanja i validacije prilikom projektovanja Veeam rešenja i to kako ih ugraditi u celokupni dizajn.

Polaznici kursa treba da očekuju da će doprinositi timskim vežbama, predstaviti dizajn i braniti donošenje odluka.

Cilj kursa je da, u idealnom slučaju, polaznici dobiju veliko komercijalno iskustvo sa Veeamom i široku sferu tehničkog znanja o serverima, storidžu, mrežama, virtuelizaciji i cloud okruženjima. 

Nakon završetka ovog kursa polaznici bi trebalo da budu kadri da dizajniraju i projektuju Veeam rešenje u stvarnom okruženju, opišu najbolje prakse, ocenu i postojeću infrastrukturu i procene poslovne/projektne zahteve, identifikuju relevantne infrastrukturne metrike i izvrše određivanje veličine komponenti (storidž, CPU, memorija), da obezbede smernice za implementaciju i testiranje u skladu sa dizajnom, kao i da rešavaju izazove dizajna i bolne tačke na inovativan način, usklađujući odgovarajuće Veeam Backup & Replication funkcionalnosti sa zahtevima.

Radware DefensePro level1

Ovaj trodnevni kurs, koji se odvija kombinovano on site/online, predviđen je za realizaciju u periodu od 31. maja do 2. juna. Kurs pokriva DefensePro proizvod, a polaznicima omogućava da nauče kako da izoluju, blokiraju i spreče napade na aplikacionom nivou, povezujući nenadmašne bezbednosne performanse sa naprednim bezbednosnim izveštavanjem. Polaznici će takođe doznati kako da bezbedno povežu i zaštite sve ključne aplikacije sprečavanjem virusa, upada, trojanaca, crva i Denial of Service napada. Naučiće i kako da eliminišu ranjivost i uska grla bezbednosnih alata u svim kombinovanim bezbednosnim arhitekturama, prevazilazeći kompromis između bezbednosti i performansi radi visoko skalabilne odbrane otporne na greške.

DefensePro Level 1 je strukturirani kurs koji ima za cilj da istakne sve karakteristike i funkcije koje se koriste na DefenseProu, a odvija se uporedo sa praktičnim radom u laboratorijama radi ilustrovanja sklopova zaštite.

Ciljevi kursa su osposobljavanje za instaliranje i primenu DefenseProa na osnovu smernica za primenu, kao i postizanje da polaznici budu u stanju da razumeju različite Attack Protection sposobnosti i kako da ih konfigurišu, da upravljaju i koriste APSolute Vision, te da razumeju osnove Vision Reportera.

Program kursa podeljen je u tri dana. Predavanja predviđena za prvi dan su Security Landscape Overview, Introduction to AMS, Introduction to DefensePro, Hardware and Connectivity, Administration and Security Policies i Behavioral DoS Hands on Labs: Administration and Initial Configuration. Drugog dana treninga na programu je DNS zaštita sledeće generacije (SYN Flood Protection o DefenseSSL, Out of State Protection, Connection Limits), dok su za treći planirani Signature Protections (Signature Profiles, Custom Signatures), Policy Exceptions (Black & White Lists), Vision and Vision Reporter i Deployment Guidelines.

Predavanja upotpunjavaju korisne laboratorijske vežbe:

Lab 1a – Initial DefensePro Setup
Lab 1b – Connecting to Your DefensePro Using APSolute Vision
Lab 2 – Administering DefensePro Network Flood Protection:
Lab 3 – Behavioral DoS Protection
Lab 4 – DNS Flood Protection
Lab 5 – SYN Flood Protection
Lab 6 – SYN Flood SSL Protection
Lab 7 – Out of State Protection
Lab 8 – Connection Limits

Signature Protection:
Lab 10 – Signature Protection
Lab 11 – Custom Signatures Additional Components
Lab 12 – Policy Exceptions (Black & White lists)
Lab 13 – Administration
Lab 14 – Vision Reporter

Business Analysis

Na globalnom nivou, Ingram Micro Business Analysis trening se odnosi na Business Analysis Essentials – BA01 – NA i Strategic Business Analysis – BA02 – NA kurs. 

Prvi je osmišljen tako da učesnicima pruži razumevanje prednosti, funkcija i uticaja koje poslovni analitičar ima u organizaciji. Kurs govori o procesu poslovne analize, kao i o tome kako se ona primenjuje tokom celog projekta.

U uvodnom delu ovog treninga definiše se poslovna analiza i upoznaje se sa aktivnostima koje uključuju poslovnu analizu, kao i sa IIBA/PMI i ciljevima ovih profesionalnih asocijacija, te sa IIBA-evim Vodičem kroz korpus znanja o poslovnoj analizi (IIBA’s BABOK Guide – Guide to the Business Analysis Body of Knowledge) i Vodičem za praksu u poslovnoj analizi PMI-a (PMI’s Practice Guide in Business Analysis).

Tema drugog dela je IIBA (International Institute of Business Analysis) i uloga poslovnog analitičara, gde se definiše poslovni analitičar, razgraničava njegova uloga od uloge projekt menadžera, ukazuje na značaj komunikacije/kolaboracije, na rezulatate proizvedene kao deo poslovne analize i prikazuje put BA karijere.

Oba dela imaju odgovarajuće propratne vežbe.

U trećem delu kursa naslovljenom „Strategy Analysis and Change“, predavanja prati vežba Razvoj poslovnih potreba i RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) identifikacija zainteresovanih strana, dok je četvrti deo, posvećen razumevanju i definisanju obima rešenja, dopunjen vežbom sprovođenja brainwriting sesije i kreiranja dijagrama konteksta, odnosno opciono vežbom kreiranja dijagrama slučaja upotrebe.

Petim delom kursa želi se postići razumevanje zahteva (definisanje pojma zahteva razumevanje tipova zahteva, predstavljanje procesa zahteva, zahtevi u odnosu na specifikacije i poslovna pravila), pa teoriju upotpunjava vežba Identifikovanja zahteva.

Kurs je namenjen pojedincima koji su novi u ulozi poslovnog analitičara, ali i onima koji nadgledaju i/ili rade sa poslovnim analitičarima i od polaznika ne zahteva da ispune bilo kakve preduslove. Pogodan je i za početnike i za iskusne ljudi koji treba da imaju jasan i sistematičan pristup poslovnoj analizi.

Kurs Strategic Business Analysis – BA02 – NA namenjen je rukovodiocima, projektnim menadžerima, poslovnim analitičarima, kao i poslovnim i IT stakeholderima koji rade sa poslovnim analitičarima. Preduslov za njegovo pohađanje je da polaznici prethodno završe BA01 – Business Analysis Essentials kurs ili da poseduju ekvivalentno iskustvo.

Polaznici se na ovom kursu osposobljavaju da razumeju ključni značaj pravilnog definisanja poslovne potrebe i sprovođenja temeljne analize internog i eksternog okruženja preduzeća pre izbora rešenja. 

Ciljevi obuke su višestruki. Pre svega, participijenti treba da nauče kako da vide „širu sliku“ i razumeju unutrašnje/spoljne karakteristike svog preduzeća pre određivanja rešenja; da razumeju šta obuhvata strateška analiza i kada i kako se ona izvodi; prepoznaju kako rizici utiču na sprovodljivost opcija rešenja, te da identifikuju benefite od razvoja temeljne strategije promena. Takođe, po završetku kursa, učesnici će biti sposobni da izlože svrhu i važnost razvoja poslovnog slučaja i kako da se iskoristi poslovni slučaj da se donosiocima odluka prenese svrsishodost postizanja promena. Konačno, polaznici kursa naučiće i da pripreme poslovni slučaj koristeći metode kvalitativne i kvantitativne analize. 

U drugom kvartalu 2023. godine, Business Analysis je predmet obuke Ingram Micro Trening centra Beograd na kursu koji se održava od 31. maja do 2. juna 2023.

Kontakt i dodatne informacije

Više informacija o ovim, ali i drugim obukama Trening centra Beograd zainteresovani mogu dobiti od Ingram Micro tima putem e-mail adrese trening-serbia@ingrammicro.com ili telefona + 381 64 822 7568.

Share.

Leave A Reply