Poslovne transakcije u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi u 2014. godini

0

Najnoviji izveštaj revizorsko-konsultantske kompanije EY (Ernst & Young), „Central and Southeast Europe –M&A Barometar“  bavi se analizom poslovnih transakcija u jedanaest zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CSE) koje uključuju Srbiju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku Republiku, Grčku, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju, Slovačku, Sloveniju i Tursku.

U 2014. godini izvršeno je ukupno 1304 poslovnih transakcija što predstavlja pad od 16,9 odsto u odnosu na 2013. godinu. Procenjena veličina tržišta Centralne i Jugoistočne Evrope se smanjila za 2,4 odsto u poređenju sa 2013. godinom.

Slično prethodnoj godini, većinu transakcija su činile lokalne transakcije – koje čine 54 odsto od ukupnog broja transakcija, što znači da i kupac i prodavac potiču iz iste zemlje (2 odsto više nego u 2013. godini). Takođe, interesantna je činjenica da, kao i u 2013. godini, 67 odsto svih transakcija u 2014. godini obavljeno je od strane strateških investitora, a najaktivnija grana industrije je bio IT sektor, dok su se u pogledu vrednosti najveće transakcije dogodile u oblasti maloprodaje i velikoprodaje, kao i u sektoru nekretnina.

Analiza jedanaest zemalja CSE regiona, po broju obavljenih transakcija, pokazala je da se na prva tri mesta nalaze Turska, Poljska i Republika Češka, dok se Srbija na ovoj lestvici nalazi na sedmom mestu, što je skok za jedno mesto u odnosu na 2013. godinu. Oko 50 odsto transakcija u Srbiji realizovano je između domaćih poslovnih subjekata, dok 34 odsto čine ulazne poslovne transakcije, a svega 16 odsto izlazne. U protekloj, 2014. godini, u Srbiji se kao najaktivnija grana industrije pokazala uslužna industrija.

„Iako je ukupan broj ostvarenih spajanja i akvizicija u 2014. godini u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi opao, u Republici Srbiji je broj transakcija porastao. U 2015. godini očekuje se porast kako u broju poslovnih transakcija tako i u njihovoj vrednosti usled konsolidacija u pojedinim sektorima koji su u toku kao i nedavnim najavama privatizacija.

Ovo je u skladu sa globalnim trendom, gde vrednosti poslovnih transakcija u prvom kvartalu 2015. godine imaju najviši zabeleženi nivo u poređenju sa periodom pre krize u 2007. godini. U regionu je najatraktivniji sektor za ulaganja bio IT sektor sa 206 transakcija od kojih se transakcija sa najvećom vrednošću odnosi na preuzimanje rumunske kompanije LiveRail Inc. od strane Facebook-a.

Urs_IndermuhleAndras Banyai, menadžer u kompaniji EY i stručnjak za spajanja i akvizicije u IT sektoru, komentariše da u našem regionu do transakcija u IT sektoru uglavnom ne dolazi zbog povećanja tržišnog udela ili smanjenja konkurencije, već zbog dobijanja određenih specifičnih znanja i „know-how“-a. Takođe, veruje da će transakcije u okviru IT sektora ostati ključni pokretač na polju poslovnih transakcija i u budućnosti kako u regionu tako i u Srbiji.

U toku 2014. godine u Srbiji ostvarenje veliki broj aktivnosti na polju privatnog kapitala, a takoreći trećinu svih poslovnih transakcija činili su finansijski investitori“, komentarisao je Urs Indermuhle, partner u sektoru za podršku pri poslovnim transakcijama (TAS) u Adria regionu kompanije EY.

Broj spajanja i akvizicija u zemljama CSE

Turska je bila najaktivnija zemlja u pogledu obima transakcija u 2014. godini sa ukupno 305 uspešno realizovanih transakcija tokom ovog perioda. U tome je slede je Poljska sa 245 i Republika Češka sa 221 transakcijom. Ukupan broj transakcija u regionu u 2014. godini je bio 1304, što predstavlja smanjenje od 16,9 odsto u poređenju sa 2013. godinom.

Osnovni uzrok smanjenja ukupne aktivnosti je značajan pad u pogledu vrednosti transakcija u Bugarskoj, gde je ostvareno 60 transakcija tokom 2014. godine, što predstavlja pad od 79,3 odsto u odnosu na 2013. godinu. Izuzev Bugarske, broj transakcija u regionu je u 2014. godini opao za 2,8 odsto, sa 1280 realizovanih u 2013. godini na 1244 u 2014. godini.

Procenjena vrednost transakcija

Ukupna procenjena vrednost transakcija na tržištu CSE regiona u toku 2014. godine iznosila je 38,5 milijardi USD, što je pad  za 2,4 odsto u odnosu na prošlu godinu. Ovaj pad je većim delom uzrokovan padom prosečne vrednosti transakcija  u iznosu od preko 100 miliona USD.

Turska je na prvom mestu sa očekivanom vrednošću poslovnih transakcija od 12,3 milijardi USD, a praćena Republikom Češkom (7,9 milijardi USD) i Poljskom (6,4 milijardi USD).

U Rumuniji je zabeležen najveći rast tokom 2014. godine (171,3 odsto) gde je vrednost tržišta porasla  na 3,1 milijardu USD sa 1,1 milijarde USD u 2013. godini. Procenjena vrednost transakcija je takođe uvećana u Sloveniji, Turskoj, Mađarskoj i Hrvatskoj, ali je opala u Grčkoj, Republici Češkoj, Poljskoj i Slovačkoj.

Investitori – strateški i finansijski

U svim zemljama, sa izuzetkom Bugarske i Rumunije, većina transakcija je zaključena od strane strateških investitora, odnosno 67 odsto ukupne proporcije u regionu. Bugarska i Rumunija su imale najveći udeo finansijskih investitora: finansijske transakcije su činile 58 odsto, odnosno 53 odsto ukupnih transakcija.

Smer transakcija

Na polju spajanja i akvizicija u CSE regionu u 2014. godini dominiraju lokalne transakcije, odnosno u 53 odsto ukupnih transakcija, kupac i prodavac su bili iz iste zemlje. Ovo predstavlja blagi rast u odnosu na 2013. godinu, dok su ulazne transakcije bile manje aktivne nego prethodne godine, odnosno njihov udeo je smanjen za 2 procentualna poena na 36 odsto.

Proporcionalni udeo inostranih transakcija bio je najveći u Hrvatskoj (18 odsto), Sloveniji (17 odsto) i Srbiji (16 odsto). Srazmerni udeo ulaznih investicija je bio najveći u  Sloveniji (57 odsto),u čemu je prate Slovačka (50 odsto) i Grčka (41odsto).

Strane investicije

Iako je zabeleženo manje stranih ulaznih transakcija u odnosu na lokalne u pogledu porekla stranog kapitala investiranog u zemlje CSE kroz spajanje i akvizicije, zapadnoevropski i neevropski investitori nastavljaju da prednjače u odnosu na zemlje CSE regiona u 2014. godini.

Sjedinjene Američke Države bile su najaktivnije u pogledu broja ostvarenih transakcija u 2014. godini, sa sklopljenih 69 transakcija u regionu, a prate je Nemačka sa 46 i Velika Britanija sa 38 transakcija.

Share.

Comments are closed.