Kreiranje budućnosti

0

Na ko­ji na­čin je va­še po­slo­va­nje dru­ga­či­je sa­da u od­no­su na pe­riod pre pet go­di­na? Za­hva­lju­ju­ći ko­jim no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma i ka­na­li­ma ko­mu­ni­ka­ci­je sa­da mo­že­te bo­lje da raz­u­me­te svo­je ko­ri­sni­ke i kup­ce ne­go pre jed­ne ili dve de­ce­ni­je?  Da li su ne­ki star­ta­pi ili bi­zni­si iz dru­gih in­du­stri­ja po­sta­li va­ša kon­ku­ren­ci­ja? Ka­ko pri­la­go­đa­va­te svoj po­slov­ni mo­del di­gi­tal­nom druš­tvu i no­vim na­vi­ka­ma ku­pa­ca? U ko­joj me­ri va­ša kom­pa­ni­ja do­bi­ja po­ja­ča­nje u no­vim za­po­sle­ni­ma – Mi­le­ni­jal­ci­ma i Ge­ne­ra­ci­ji Z (ge­ne­ra­ci­ja­ma od­ra­slim na di­gi­ta­lu)? Sa­gla­si­će­te se da se ovim pi­ta­nji­ma ne ba­vi­te sva­ko­dnev­no, jer ste po­sve­će­ni to­me da re­ši­te ope­ra­tiv­ne iza­zo­ve, ne­pred­vi­đe­ne si­tu­a­ci­je i te­ku­će oba­ve­ze ta­ko da po­sao i pro­fit mo­gu da ra­stu, a va­ši lju­di bu­du mo­ti­vi­sa­ni i efi­ka­sni. Ipak, sva ova pi­ta­nja je­su uvod u raz­u­me­va­nje di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je, neo­p­hod­nog ala­ta u po­slov­noj prak­si, jer su su­o­ča­va­nje sa ne­iz­ve­snoš­ću i rad u slo­že­nom am­bi­jen­tu po­sta­li no­vi stan­dard.

U sve­tu gde je iz tri­li­o­na do­stup­nih po­da­ta­ka ključ­no oda­bra­ti one od zna­ča­ja za vaš bi­znis i gde br­zo­ra­stu­ći star­ta­pi sa ino­va­tiv­nim po­slov­nim mo­de­li­ma na­ru­ša­va­ju vi­še­de­ce­nij­sku sta­bil­nost kor­po­ra­ci­ja, Ha­mle­to­va opa­ska „bi­ti spre­man, to je sve!” po­sta­je pri­ma­ran prin­cip i za tre­nut­ni op­sta­nak kom­pa­ni­ja i za li­der­stvo 21. ve­ka.

U iz­ra­zu di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja, neo­p­hod­no je da se usred­sre­di­mo na tran­sfor­ma­ci­ju (na­še or­ga­ni­za­ci­je i po­slo­va­nja) –upra­vlja­nje pro­me­na­ma, ino­vi­ra­nje po­slov­nog mo­de­la,raz­u­me­va­nje po­tre­ba ko­ri­sni­ka, da bi­smo se na­kon to­ga ba­vi­li di­gi­tal­nim tj. oda­bra­li di­gi­tal­ne teh­no­lo­gi­je uz ko­je će­mo ostva­ri­ti po­slov­ne ci­lje­ve i efek­tiv­no ih in­te­gri­sa­li u sve segmen­te bi­zni­sa.

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply