Ingram Micro obuke u martu

0

Permanentna edukacija danas je podrazumevajuća, a obuke i kursevi svakako su forma koja odlično služi ovoj svrsi. Trening centar Beograd kompanije Ingram Micro, kao ovlašćeni trening centar za brojne vendore svetskog renomea, nudi širok spektar obuka inženjera i ljudi u prodaji, kao i mogućnost sticanja znanja i veština o najnovijim IT tehnologijama, pa su ovi kursevi odlična prilika za polaznike da ostvare svoje potencijale. Kao i obično, agenda Trening centra za mart 2024. godine popunjena je nizom treninga, od kojih su neki namenjeni onima koji žele da se tek upoznaju sa određenim tehnologijama, a drugi omogućavaju IT stručnjacima da dalje prodube svoja znanja i brže napreduju u karijeri.

AZ -900-T01-A: Microsoft Azure Fundamentals

Prateći savremene tehnološke trendove i sve veće potrebe za edukovanim IT stručnjacima, Trening centar Beograd kompanije Ingram Micro organizuje niz obuka koje polaznicima omogućavaju da nauče nove veštine i otkriju moć Microsoft proizvoda.

Svoje putovanje dublje u svet cloud computinga zainteresovani mogu početi već u subotu 9. marta, upoznajući se sa osnovama Microsoft Azurea kroz trening naslovljen kao AZ -900-T01-A: Microsoft Azure Fundamentals.

Reč je o kursu koji pruža osnovno znanje o konceptima clouda, osnovnim Azure servisima i Azure funkcijama i alatima za nadzor i upravljanje.

Ovaj jednodnevni kurs je namenjen osobama zaduženim za IT koje tek počinju da rade sa Azureom, a koje žele da nauče više o Microsoft ponudi i da steknu praktično iskustvo sa proizvodom. Kurs prvenstveno koristi Azure portal i interfejs komandne linije za kreiranje resursa i ne zahteva veštine pisanja skripti.

Da bi pohađali ovaj kurs, polaznici bi trebalo da poseduju opšte informatičko znanje ili opšte iskustvo rada u IT okruženju.

Ideja je da polaznici na ovom kursu steknu samopouzdanje za pohađanje drugih kurseva i sertifikacija zasnovanih na ulogama, kao što je Azure Administrator. Kurs će takođe pomoći da se neko pripremi za AZ-900 ispit.

Kurs kombinuje predavanja, demonstracije i praktične laboratorije.

Sadržaj kursa čini više modula: opis cloud computinga, opis benefita korišćenja cloud servisa, opis tipova cloud servisa, opis osnovnih arhitektonskih komponenti Azurea, opis Azure računarskih i mrežnih servisa, Azure usluge skladištenja, Azure identitet, pristup i bezbednost, upravljanje troškovima u Azureu, funkcije i alati u Azureu za upravljanje i usklađenost, funkcije i alati za upravljanje i primenu Azure resursa i alati za praćenje u Azureu.

AZ-104T00-A: Microsoft Azure Administrator

Već iz naziva se da zaključiti da je u pitanju kurs srednjeg nivoa u čijem središtu je Microsoft Azure, po završetku kojeg polaznici mogu bez problema da obavljaju složenu ulogu Azure administratora.

Obuka za Microsoft Azure administratora obavljaće se subotom u periodu od 2. do 23. marta.

Ovaj četvorodnevni kurs podučava IT profesionalce kako da upravljaju Azure pretplatama, zaštite identitete, administriraju infrastrukturu, konfigurišu virtuelno umrežavanje, povežu Azure i on-premises lokacije, upravljaju mrežnim saobraćajem, implementiraju rešenja za skladištenje, kreiraju i skaliraju virtuelne mašine, implementiraju veb aplikacije i kontejnere, prave rezervne kopije podataka i dele podatke, kao i da nadgledaju svoje rešenje.

Kurs je namenjen Azure administratorima, pri čemu Azure administrator implementira, upravlja i nadgleda identitet, upravljanje, skladištenje, proračun i virtuelne mreže u cloud okruženju. Azure administrator će obezbediti, dimenzionisati, nadgledati i prilagođavati resurse prema potrebi.

Sadržaj kursa podeljen je u više modula (konfigurisanje Microsoft Entra ID, konfigurisanje korisničkih i grupnih naloga, konfigurisanje pretplata, konfigurisanje Azure polisa, konfigurisanje kontrole pristupa zasnovane na ulogama, konfigurisanje Azure resursa pomoću alata, korišćenje Azure Resource Managera, konfigurisanje resursa uz pomoć Azure Resource Manager templejta, konfigurisanje virtuelnih mreža, konfigurisanje network security grupa, konfigurisanje Azure DNS-a, konfigurisanje Azure Virtual Network parnjaka, konfigurisanje mrežnog rutiranja i endpointa, konfiguracija Azure Load Balancera, konfiguracija Azure Application Gatewaya, konfigurisanje naloga za skladištenje, konfigurisanje Azure Blob storidža, konfiguracija zaštite Azure storidža, konfiguracija Azure fajlova i sinhronizacije Azure fajlova, konfigurisanje Azure Storagea pomoću alata, konfigurisanje virtuelnih mašina, konfigurisanje dostupnosti virtuelnih mašina, konfigurisanje planova za Azure App Service, konfigurisanje Configure Azure App Servicea, konfigurisanje instanci Azure kontejnera, konfigurisanje rezervnih kopija fajlova i foldera, konfigurisanje backupa virtuelne mašine, konfigurisanje Azure Monitora, konfigurisanje  Azure alerta, konfigurisanje analitike logova, konfigurisanje Network Watchera).

Uspešni Azure administratori započinju ovu ulogu sa iskustvom u virtuelizaciji, umrežavanju, identitetu i skladištenju. Dakle, pohađanje ovog kursa zahteva određena predznanja, kao što su razumevanje lokalnih tehnologija virtuelizacije, uključujući VM, virtuelno umrežavanje i virtuelne hard diskove, razumevanje mrežnih konfiguracija, uključujući TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtuelne privatne mreže (VPN), zaštitne zidove i tehnologije enkripcije, razumevanje Active Directory koncepata, uključujući korisnike, grupe i kontrolu pristupa zasnovanu na ulogama, te razumevanje otpornosti i oporavka od katastrofe, uključujući operacije pravljenja rezervnih kopija i vraćanja.

AZ-500T00: Microsoft Azure Security

U kalendaru obuka Trening centra Beograd za mart  2024. značajno mesto zauzima i kurs AZ-500T00: Microsoft Azure Security.

Ovaj kurs ima za cilj da stručnjacima za IT bezbednost pruži znanje i veštine potrebne za primenu bezbednosnih kontrola, održavanje bezbednosnog položaja organizacije i identifikaciju i otklanjanje bezbednosnih propusta. Kurs obuhvata bezbednost identiteta i pristupa, zaštitu platforme, podatke i aplikacije i bezbednosne operacije.

Kurs je namenjen inženjerima Azure bezbednosti koji planiraju da polažu povezani ispit za sertifikaciju ili koji obavljaju bezbednosne zadatke u svom svakodnevnom poslu, a bio bi od pomoći i inženjeru koji želi da se specijalizuje za obezbeđivanje zaštite za digitalne platforme zasnovane na Azureu i da igra integralnu ulogu u zaštiti podataka organizacije.

Da bi uspešno pratili ovaj kurs, polaznici treba da poseduju određena predznanja. Pre svega, treba da poznaju najbolje bezbednosne prakse i razumeju bezbednosne zahteve industrije kao što su dubinska odbrana, najmanje privilegovani pristup, kontrola pristupa zasnovana na ulogama, višefaktorska autentifikacija, podeljena odgovornost i model nultog poverenja. Takođe, treba da budu familijarni sa bezbednosnim protokolima kao što su Virtual Private Networks (VPN), Internet Security Protocol (IPSec), Secure Socket Layer (SSL), te metodama enkripcije diska i podataka. Potrebno je i da imaju određeno iskustvo u primeni Azure radnih opterećenja. Kurs ne pokriva osnove Azure administracije, već se njegov sadržaj nadovezuje na to znanje dodavanjem informacija specifičnih za bezbednost. I konačno, treba da poseduju iskustvo sa Windows i Linux operativnim sistemima i skript jezicima.

Sadržaj kursa obuhvata pregršt modula, pa polaznici, pored ostalog, imaju priliku da nauče kako da obezbede Azure rešenja uz pomoć  Microsoft Entra ID-a, implementiraju hibridni identitet, primene Microsoft Entra ID zaštitu, konfigurišu Microsoft Entra privilegovano upravljanje identitetom, dizajniraju strategiju upravljanja preduzećem, implementiraju zaštitu perimetra, konfigurišu zaštitu mreže, konfigurišu i upravljaju bezbednošću hosta, omoguće bezbednost kontejnera, postave i obezbede Azure Key Vault, konfigurišu funkcije bezbednosti aplikacije, implementiraju zaštitu storidža, konfigurišu i upravljaju bezbednošću SQL baze podataka, konfigurišu i upravljaju Azure Monitor, omoguće i upravljaju Microsoft Defenderom za cloud…

VMware vSphere: Install, Configure, Manage V8

Održavanje ovog petodnevnog kursa, namenjenogsistem administratorima i sistem inženjerima, Trening centar Beogradje planirao za periodod 4. do 8. marta 2024.

Kurs obuhvata intenzivnu praktičnu obuku koja se fokusira na instaliranje, konfigurisanje i upravljanje VMware vSpherea, koji uključuje VMware ESXi 8 i VMware vCenter 8. Kurs priprema polaznike za administriranje vSphere infrastrukture za organizacije bilo koje veličine, a predstavlja osnovu za većinu drugih VMware tehnologija u softverski definisanom data centru.

Pohađanjem ovog kursa ispunjava se uslov za trening za dobijanje sertifikata VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV.

Kao uslov za njegovo pohađanje, polaznici kursa moraju da poseduju iskustvo u administriranju sistema na Microsoft Windows ili Linux operativnim sistemima, kao i da razumeju osnovnu infrastrukturu data centra, enterprise umrežavanje i koncepte skladištenja.

Cilj kursa je da po njegovom završetku polaznici budu osposobljeni da:

 • opišu softverski definisan data centar (SDDC)
 • objasne vSphere komponente i njihovu funkciju u infrastrukturi
 • opišu prednosti i mogućnosti VMware Skylinea
 • instaliraju i konfigurišu ESXi hostove
  primene i konfigurišu vCenter
 • postave i konfigurišu VMware vCenter Server Appliance
 • koriste VMware vSphere Client za upravljanje vCenter Server inventarom i konfiguracijom vCenter Servera
 • upravljaju, nadgledaju, prave rezervne kopije i štite vCenter Server Appliance
 • kreiraju virtuelne mreže sa vSphere standardnim svičevima
 • opišu tehnologije skladištenja koje podržava vSphere
 • konfigurišu virtuelni storidž koristeći iSCSI i NFS storidž
 • kreiraju VMware vSphere VMFS skladišta podataka i upravljaju njima
 • koriste vSphere Client za kreiranje virtuelnih mašina, templejta, klonova i  snapshotova
 • kreiraju biblioteku sadržaja i primene virtuelne mašine iz templejta u biblioteci
 • upravljaju korišćenjem resursa virtuelne mašine
 • migriraju virtuelne mašine pomoću VMware vSphere vMotiona i VMware vSphere Storage vMotiona
 • kreiraju i upravljaju vSphere klasterom koji je omogućen sa VMware vSphere High Availability i VMware vSphere Distributed Resource Scheduler
 • diskutuju o rešenjima za upravljanje životnim ciklusom vSpherea
 • koriste VMware vSphere Lifecycle Manager za obavljanje nadogradnji na ESXi hostovima i virtuelnim mašinama

Kurs je podeljen u deset modula (Course Introduction, Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center, Virtual Machines, vCenter Server, Configuring and Managing Virtual Networks, Configuring and Managing Virtual Storage, Virtual Machine Management, Resource Management and Monitoring vSphere Clusters, vSphere Lifecycle Management).

Zainteresovani za ovaj kurs mogu se informisati o njemu i odmah se i prijaviti ispunjavanjem obrasca za registraciju ponuđenog na sajtu Ingram Micro Trening centra.

Check Point Certified Security Administrator (CCSA)

Trodnevni trening Check Point Cyber Security Administrator (CCSA), koji spada u  grupu infrastrukturnih treninga koje organizuje Trening centar Beograd, planiran je za period od 12. do 14. marta.

Namenjen je tehničkim licima i obuhvata instalaciju, postavljanje i upravljajnje Check Point softverskim rešenjima. Cilj kursa je postizanje razumevanja osnovnih koncepata i sticanje veština neophodnih za konfiguraciju Check Point Firewalla i Check Point Managementa.

Preduslovi za pohađanje ovog kursa su posedovanje osnovnog znanja o TCP/IP i poznavanje osnova Windowsa i UNIX-a, mrežnih servisa i korišćenje interneta.

Program kursa pokriva:

 • opis najvažnijih elemenata Check Point Unified Security Management Arhitekture
 • prepoznavanje odlika, funkcija i alata SmartConsole
 • razumevanje primene Check Point rešenja
 • opisivanje osnovnih funkcija Gaiae
 • opisivanje osnovnih elemenata Security Polise
 • razumevanje inspekcije saobraćaja Unified Security Polise
 • ulogu Administratora u kreiranju Management Polisa
 • backup tehnike
 • koncepte Layer Polisa
 • prepoznavanje i razumevanje Check Point bezbedonosnih rešenja i proizvoda, i kako rade da bi zaštitili mrežu
 • licenciranja Check Point rešenja
 • korišćenje alata dizajniranih za nadgledanje podataka, pronalaženje pretnji i poboljšanje performansi
 • korišćenje alata dizajniranih za brz odgovor i efikasne promene na firewallu, tunelima, udaljenim korisnicima, protoku saobraćaja i drugim aktivnostima
 • razumevanje Site-to-Site i Remote Access VPN-a
 • analize i tumačenje VPN saobraćaja
 • definisanje Korisnika i Grupe Korisnika
 • upravljanje pristupom svih Korisnika
 • osnove ClusterXL tehnologije i prednosti korišćenja
 • periodičnu Administraciju

Program obuke realizuje se kroz niz pažljivo osmišljenih tema (Uvod u Check Point tehnologiju, Kreiranje polisa – ACL, Policy layers, Check Point bezbednosna rešenja i licenciranje, Monitoring saobraćaja, VPN, Upravljanje pristupom korisnika, Rad sa ClusterXL-om, Praktična implementacija), a upotpunjen je sadržajnim laboratorijskim vežbama.

Za dobijanje više informacija o ovom kursu zainteresovani se mogu obratiti timu za podršku Trening centra na mail adrese trening-serbia@ingrammicro.com i Checkpoint-Serbia@ingrammicro.com.

VEEAM Certified Engineer (VMCE)

Veeam Certified Engineer (VMCE) je stručna obuka za inženjere fokusirana na stvaranje, implementaciju i optimizaciju Veeam rešenja.

Ova trodnevna obuka na engleskom jeziku, koja će biti održana od 18. do 20. marta, odvija se pod vođstvom intruktora, u Veeam autorizovanim trening centrima širom sveta.

Program pruža napredna znanja o Veeam softveru i tehnologijama sa kojima je on u interakciji. Svaki modul se sastoji od predavanja i praktičnog dela, koji omogućavaju polazniku da se upozna sa tehnologijom i njenom konfiguracijom, a zatim i da primeni to znanje u laboratoriji kroz situaciju iz realnog života.

Veeam proizvodi najbolja Availability rešenja u industriji, fokusirana na virtuelne sisteme. VMCE Sertifikat je dokaz da inženjer poseduje neophodan nivo stručnosti da pravilno instalira, konfiguriše i upravlja Veeam Availability Paketom V10. Za IT profesionalce koji žele da povećaju produktivnost, smanje operativne troškove i ostvare lični napredak u karijeri, VMCE v10 kurs je pravi izbor.

VMCE ispit se sastoji od 50 pitanja iz svake oblasti obuhvaćene obukom.  Polaže se elektronskim putem u Pearson VUE centru. Potrebno je minimum 70% tačnih odgovora da bi se položio ispit.

Kurs je namenjen sistem Inženjerima/Administratorima, kao i Pre-Sales Post-Sales / Arhitektama / Konsultantima, ali i svakom specijalisti informacionih tehnologija koji želi da postane priznati stručnjak u IT industriji za Veeam softverska rešenja.

(Više informacija o VMCE Sertifikatima baziranim na trenutnoj verziji VMCE programa možete dobiti na https://www.veeam.com/vmce-training.html).

Preduslov za pohađanje ovog kursa je posedovanje osnovnog znanja o virtualizaciji, backupovanju i oporavku podataka i sistema, a preporučljivo je pogledati tehnički online kurs Veeam Univerziteta (https://www.veeam.com/university.html) – za krajnje korisnike ili Veeam ProPartners za partnere Veeama.

VMCE Serifikat je odlična investicija za IT profesionalce koji žele da povećaju produktivnost, smanje operativne troškove, ostvare lični napredak i dobiju priznanje od strane poslodavca i klijenata. Po završetku VMCE kursa polaznici će poznavati sve funkcionalnosti Veeam softvera, moći će da efikasnije identifikuju i rešavaju probleme, a biće i prepoznati kao stručnjaci za Veeam softver na tržištu i time se izdvojiti od konkurencije.

Program je kreirao i zajednicu Veeam stručnjaka čiji su članovi pohađali VMCE kurs i položili ispit, što svakako predstavlja jedan od benefita za polaznike, a kao Veeam Sertifikovani inženjer dobićete i telefonsku podršku bez čekanja – direktan pristup podršci za kritične situacije na licu mesta, oznaku eksperta za profesionalne servise i dozvolu za korišćenje VMCE logoa.

Program obuke obuhvata složene celine naslovljene kao: Introduction (Uvod), Building Backup Capabilities (Izgradnja mogućnosti rezervnog kopiranja), Restoring from Backup (Vraćanje iz rezervne kopije), Backup Copy Jobs (Poslovi kopiranja backupa), Replication (Replikacija), Failover, Advanced Repository Capabilities (Napredne mogućnosti spremišta), Testing Backup and Replication (Testiranje rezervnih kopija i replikacije), Veeam Backup Enterprise Manager, Veeam ONE  i Support (Podrška).

Upravljanje bezbednosnim i informacionim rizicima

Upravljanja bezbednosnim rizicima danas mora da bude sastavni segment poslovanja svakog preduzeća ili organizacije, budući da svaku poslovnu ili organizacionu akciju prate mogućnosti ali i rizici. Odgovoran menadžment uvek se fokusira na minimiziranje rizika i maksimiziranje mogućnosti, a ovaj kurs je oblikovan upravo tako da polaznici ojačaju svoje razumevanje i veštine da identifikuju i upravljaju bezbednosnim rizicima koji se odnose na njihovu organizaciju i tako omoguće neometano funkcionisanje poslovnih aktivnosti. Zato je kurs koristan menadžerima i rukovodiocima kompanije, ali i svim zaposlenima u službama koje omogućavaju kontinuitet poslovanja, od IT službi i službi za bezbednost informacionog sistema, preko lica odgovornih za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, menadžera i koordinatora projekata, do onih koji se bave razvojem softvera ili aplikacija, zaduženi su za čuvanje podatke o klijentima ili jednostavno žele da doprinesu kontroli rizika koji se mogu javiti u svakodnevnom poslovanju.

Kurs je idealan za one koji žele da rade u oblasti bezbednosti ili svoju karijeru u ovoj oblasti podignu na viši nivo.

Reč je online kursu koji će se odvijati ponedeljkom, sredom i petkom u periodu od 18. do 25. marta, a koji od polaznika traži osnovno razumevanje IT sistema i poslovnih procesa.

Ovaj sveobuhvatni kurs upravljanja bezbednosnim i informacionim rizicima pokriva od osnovnih do naprednih aspekata upravljanja rizicima, a posebno se fokusira na bezbednosne rizike kojima su danas izložene gotovo sve organizacije. Tokom njega, polaznici će naučiti izuzetno korisne stvari o različitim vrstama rizika, procesu upravljanja rizicima i upravljanju bezbednošću organizacije. Takođe, steći će duboko razumevanje analize bezbednosnog rizika i zaštite informacija, uključujući sajber bezbednost, sprečavanje prevara i svest o pretnji. Osim toga, učiće o zakonima i propisima koji se odnose na organizacionu bezbednost.

Nakon uspešno završenog kursa, polaznici će posedovati osnovne veštine i znanja potrebne za obezbeđivanje organizacione bezbednosti, preduzimajući neophodne mere predostrožnosti za minimiziranje rizika i efektivno povećanje performansi organizacije. Naime, kurs će im omogućiti da  budu sposobni da:

 • demonstriraju odlično razumevanje upravljanja bezbednosnim rizicima u okviru svoje organizacije
 • razumeju različite tipove rizika i proces upravljanja rizikom
 • znaju korake sprovođenja procene bezbednosnog rizika i revizije bezbednosti
 • postignu dubinsko razumevanje upravljanja organizacionom bezbednošću
 • razumeju funkcije fizičke zaštite bezbednosti
 • otkriju pretnje bezbednosti i sprovedu bezbednosnu istragu
 • unaprede sajber bezbednost i razumeju karakteristike i tipove prevara
 • pridržavaju se zakona i propisa koji se odnose na upravljanje bezbednošću

Kontakt i dodatne informacije

Više informacija o ovim i drugim obukama koje omogućava Trening centar Beograd zainteresovani mogu pronaći na sajtu Ingram Microa ili dobiti od Ingram Micro tima putem e-mail adrese trening-serbia@ingrammicro.com ili telefona + 381 64 822 7568.

Foto: Gerd Altmann, Pixabay

Share.

Leave A Reply